Bilans płatniczy w sierpniu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

13.10.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu 2023

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w sierpniu 2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -202 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającej -62 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 857 mln EUR.

Sierpniowy deficyt okazał się umiarkowany – zbliżony do prognozowanego przez nas, jednak okazał się też zaskakującym dla większości analityków na rynku – gdzie powszechnie spodziewano się nadwyżki i to sporych rozmiarów.

Ujemne saldo w sierpniu było pochodną deficytów w: dochodach pierwotnych (-3 768 mln EUR wobec deficytu z lipca na poziomie –3 566 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-329 mln EUR, wobec deficytu z lipca -319 mln EUR). Skalę deficytu w obrotach bieżących ograniczały dodatnie salda w wymianie usług 3 404 mln EUR (wobec 3 504 mln EUR w lipcu) oraz w wymianie towarowej (491 mln EUR wobec nadwyżki z lipca w wysokości 319 mln EUR).

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami. Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację lub niewielkie spadki aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel wciąż nieśpiesznie szykuje się do dystrybucji artykułów potrzebnych w sezonie jesienno-zimowym, przedsiębiorstwa zaś schodzą z zapasów w trakcie letnich przestojów części dostawców. Tym razem tak po stronie eksportu, jak i importu odnotowany został spadek. Eksport był niższy od oczekiwanego przez rynek i przez nas, import zaś słabszy niż w naszej prognozie i zbliżony do średniej oczekiwań rynkowych.

Eksport towarów wynosząc w sierpniu 25 704 mln EUR był niższy od lipcowego o 0,4%, okazał się równocześnie o 2,2% niższy niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika eksportu była jeszcze dodania i wyniosła 0,2%). Po sierpniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 336,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 47,0% PKB. Import towarów w sierpniu w kwocie 25 213 mln EUR był o 1,1% niższy od notowanego w lipcu i równocześnie o 12,3% niższy niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie -7,3%).

Eksport usług w sierpniu wyniósł 8 566 mln EUR wobec 8 699 mln EUR w lipcu. Import usług wyniósł w sierpniu 5 162 mln EUR wobec 5 195 mln EUR w lipcu. Eksport usług był o 6,7% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 10,0%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po sierpniu okazało się dodatnie i wyniosło 1 931 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 0,27% PKB Polski. Po lipcu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 276 mln EUR, tj. 0,04% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze we wrześniu 2022 ujemne saldo wyniosło -18 610 mln EUR co było odpowiednikiem aż -2,92% PKB.

Sierpień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 3 488 mln EUR (wobec napływu z lipca na poziomie 3 844 mln EUR i napływu z sierpnia 2022 roku w kwocie 3 596 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 363 mln EUR (wobec ich odpływu z lipca na poziomie 873 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 695 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 28,78 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 10,06 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 38,84 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (1,93 mld EUR).

Wyniki samego sierpnia prezentują się dobrze. Deficyt okazał się niewielki, wciąż obserwowane są nadwyżki w wymianie usług i towarów.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się bardzo dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym (po blisko dwuletniej przerwie) znów utrzymuje się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.

 


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w sierpniu 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.