Bilans płatniczy w styczniu 2021

16.03.2021

Bilans płatniczy z nadwyżką obrotów bieżących na poziomie 3 258 mln EUR

Bilans płatniczy w styczniu 2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 3 258 mln EUR wobec nadwyżki z grudnia sięgającej 430 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 2 756 mln EUR.

Nadwyżka styczniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (2 367 mln EUR wobec 1 811 mln EUR w grudniu) w wymianie towarowej (845 mln EUR wobec 333 mln EUR w grudniu) oraz w dochodach pierwotnych (574 mln EUR wobec deficytu w grudniu na poziomie -1 438 mln EUR). W przypadku tych ostatnich nadwyżka zdarza się dosyć rzadko (bywa obserwowana sezonowo właśnie w styczniach). W dochodach wtórnych zanotowany został spory jak na tę pozycję deficyt (-528 mln EUR, wobec poprzednich -276 mln EUR), również typowo sezonowy.

Słabiej niż w poprzednich miesiącach prezentowały się obroty w handlu towarami. Zazwyczaj w styczniu obserwowana jest stabilizacja lub wzrost obrotów po wyjątkowo niskim grudniu. Tym jednak razem grudzień prezentował się nadzwyczaj dobrze (więc trudno o styczniowe odbicie w górę), a dodatkowo na wyniki wpłynęło kilka dodatkowych czynników, z których najważniejsze to kłopoty z pogodą (mniej klientów i chęci by odnawiać stany magazynowe, trudności z transportem i dość powszechne opóźnienia w realizacji dostaw), ponowna fala pandemicznych obostrzeń w gospodarkach (obniżająca popyt bieżący i zwiększająca ryzyko w popranym ocenianiu jaki będzie możliwy do zrealizowania poziom zbytu w nadchodzących miesiącach), zamieszanie na granicy UE i UK istotnie obniżające obroty z naszym bardzo istotnym partnerem handlowym.

Eksport towarów wynosząc w styczniu 19 149 mln EUR był niższy od grudniowego, o 3,4% w dodatku okazał się o 2,8% niższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika eksportu była dodatnia na poziomie aż +14,8%). W siedmiu poprzedzających styczeń miesiącach obserwowano dodatnią roczną dynamiką eksportu. Poziom eksportu w styczniu okazał się jednak zbliżony do prognozowanego. Import towarów w styczniu w kwocie 18 304 mln EUR był o 6,0% niższy od notowanego w grudniu i równocześnie o 5,3% niższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika importu była na poziomie +13,6%).

Eksport usług wyniósł 4 879 mln EUR wobec 4 719 mln EUR w grudniu. Były to wyniki słabsze od oczekiwanych. Import usług wyniósł w styczniu 2 512 mln EUR wobec 2 908 mln EUR w grudniu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po styczniu okazało się dodatnie i  wyniosło 18 858 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,59% PKB Polski. Po grudniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 18 356 mln EUR, tj. 3,51% PKB Polski.

Styczeń przyniósł duży sezonowy napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 135 mln EUR (wobec odpływu z grudnia na poziomie -1 197 mln EUR i wobec napływu ze stycznia 2020 roku w kwocie 1 725 mln EUR). Jednocześnie zanotowano niewielki napływ inwestycji portfelowych sięgający 5 mln EUR (wobec ich napływu w grudniu na poziomie 197 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -1 097 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,06 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 9,40 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 1,34 mld EUR. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako nienajlepszy, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (18,86 mld EUR).

Styczniowe wyniki okazały się bardzo dobre. Silna nadwyżka w bilansie obrotów bieżących oparta na silnych nadwyżkach w wymianie towarów i usług oraz dodatkowo w dochodach pierwotnych, salda kapitałowe dodatnie.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.