Bilans płatniczy w styczniu 2024. Najnowsze dane NBP

15.03.2024

Bilans płatniczy stycznia 2024 z nadwyżką w wysokości 1 179 mln EUR wobec deficytu z grudnia sięgającego -24 mln EUR

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w styczniu 2024

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego za styczeń 2024.

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 179 mln EUR wobec deficytu z grudnia sięgającego -24 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 2 246 mln EUR.

  • Styczniowa nadwyżka okazała się nieznacznie niższa od średniej z prognoz rynkowych i nieznacznie lepsza od wartości prognozowanej przesz nas. Wypada podkreślić, że rozrzut prognoz był tym razem spory, bo od deficytu -353 mln EUR, do nadwyżki w wysokości 3 240 mln EUR. Zazwyczaj styczeń przynosi sezonową nadwyżkę (jak było to choćby przed rokiem).
  • Wyraźne, dodatnie saldo w styczniu było wypadkową równoczesnych dość sporych nadwyżek i deficytów w poszczególnych składowych salda obrotów bieżących. Nadwyżki notowano w: wymianie usług 3 070 mln EUR (wobec 3 189 mln EUR w grudniu) oraz w wymianie towarowej (1 286 mln EUR wobec deficytu z grudnia w wysokości -556 mln EUR). Ujemne salda notowano natomiast w dochodach pierwotnych (-2 818 mln EUR wobec deficytu z grudnia na poziomie –2 695 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-359 mln EUR, wobec nadwyżki z grudnia 38 mln EUR).

Poprawa aktywności w handlu nieco poniżej oczekiwań

Przeciętnie prezentowały się obroty w handlu towarami. Styczeń zazwyczaj przynosi poprawę aktywności w wymianie międzynarodowej, bo handel zaczyna gromadzenie towarów do sprzedaży kolekcji wiosennej, a firmy gromadzą surowce, materiały i półprodukty potrzebne do realizacji tegorocznych zamówień. Notowana tym razem poprawa aktywności okazała się nieco mniejsza od oczekiwanej, choć prezentowała się lepiej niż przed rokiem.

 

Eksport towarów wynosząc w styczniu 27 102 mln EUR był wyższy od grudniowego o 9,2%, okazał się równocześnie o 4,3% niższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika eksportu była ujemna – na poziomie -6,0%). Po styczniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 332,6 mld EUR co stanowiło odpowiednik 44,0% PKB. Import towarów w styczniu w kwocie 25 816 mln EUR był o 1,8% wyższy od notowanego w grudniu i równocześnie o 3,5% niższy niż przed rokiem (w grudniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie –11,3%).

 

Eksport usług w styczniu wyniósł 8 224 mln EUR wobec 9 116 mln EUR w grudniu. Import usług wyniósł w styczniu 5 154 mln EUR wobec 5 927 mln EUR w grudniu. Eksport usług był o 6,6% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 13,6%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po styczniu okazało się dodatnie i wyniosło 10 836 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 1,43% PKB Polski. Po grudniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 11 903 mln EUR, tj. 1,59% PKB Polski. Mimo lekkiej korekty nadwyżka pozostaje silna. Jeszcze we wrześniu 2022 ujemne saldo wyniosło -18 610 mln EUR co było odpowiednikiem aż -2,93% PKB.

Napływ inwestycji bezpośrednich w styczniu

Styczeń przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 3 316 mln EUR (wobec odpływu z grudnia na poziomie -1 665 mln EUR i napływu ze stycznia 2023 roku w kwocie 2 045 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 107 mln EUR (wobec ich napływu z grudnia na poziomie 1 564 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -2 178 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 25,7 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 12,3 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 38,0 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (10,8 mld EUR).

Wyniki samego stycznia prezentują się bardzo dobrze. Odnotowano w obrotach bieżących wyraźną nadwyżkę opartą o dodatnie salda w wymianie towarów i usług.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej również prezentują się bardzo dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym utrzymuje się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.

 


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy w styczniu 2024

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.