Bilans płatniczy we wrześniu 2020

13.11.2020

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano wysoką nadwyżkę na poziomie 1 072 mln EUR wobec pokaźnej i równocześnie nietypowej nadwyżki z sierpnia sięgającej 1 275 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 712 mln EUR.

Nadwyżka wrześniowa oparta była na dodatnim saldzie w wymianie usług (1 746 mln EUR wobec 1 663 mln EUR w sierpniu) oraz w wymianie towarowej (1 238 mln EUR wobec 989 mln EUR w sierpniu). Deficyt w dochodach pierwotnych, mimo wzrostu, wciąż pozostawał umiarkowany (-1 814 mln EUR, wobec -1 452 mln EUR z sierpnia). W dochodach wtórnych zanotowany został jedynie niewielki deficyt (-98 mln EUR wobec nadwyżki z sierpnia sięgającej 75 mln EUR).

Doskonale prezentowały się sezonowo rosnące obroty w handlu towarami. Eksport towarów wynosząc we wrześniu 21 109 mln EUR był wyższy od sierpniowego o 17,1% i równocześnie okazał się o 4,6% wyższy niż przed rokiem. To już czwarty z rzędu miesiąc z dodatnią roczną dynamiką eksportu, a jednocześnie szósty w tym roku. Wypada przypomnieć, że jeszcze w maju eksport był o 19,6% niższy niż przed rokiem, a w kwietniu nawet o 29,3%. Poziom eksportu okazał się wyższy od prognozowanego. Oczekiwano niższego poziomu sprzedaży – w okolicach 20,7 mld EUR. Import towarów we wrześniu w kwocie 19 871 mln EUR był o 16,6% wyższy od notowanego w sierpniu i o 1,5% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika importu wciąż była ujemna na poziomie –4,9%, a w lipcu -4,4%). Wrześniowe przyspieszenie w zakresie importu może wskazywać na kontynuowanie procesu odnawiania stanów magazynowych tak w handlu jak i w przedsiębiorstwach przemysłowych szykujących się do realizacji wyższych zamówień (wzrost zapasów materiałów, półproduktów i komponentów).

Zwraca też uwagę kontynuowany powrót do bardziej typowych poziomów eksportu i importu w zakresie usług. Eksport usług wynosząc 4 869 mln EUR wobec 4 569 mln EUR w sierpniu był o niespełna 700 mln EUR niższy od ubiegłorocznego. Import usług zaś, który wyniósł w lipcu 3 123 mln EUR wobec 2 906 mln EUR w sierpniu, był niższy niż przed rokiem o 300 mln EUR. W poprzednich miesiącach obroty w usługach tak po stronie eksportu jak i importu były wyraźniej niższe niż przed rokiem.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po wrześniu okazało się dodatnie i wyniosło 16 129 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +3,08% PKB Polski. Po sierpniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 15 769 mln EUR, tj. 3,00% PKB Polski.

Wrzesień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 1 065 mln EUR (wobec napływu z sierpnia na poziomie 969 mln EUR i wobec napływu z września ubiegłego roku w kwocie 1 024 mln EUR).
Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 6 mln EUR (wobec ich odpływu w sierpniu na poziomie 473 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie 156 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 8,01 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 12,46 mld. Łącznie zanotowany był odpływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 4,45 mld EUR. Jest to jednak głównie wynik perturbacji z kwietnia, będącego wszak na światowych rynkach bardzo szczególnym miesiącem. Co do zasady taki wynik można by przyjąć jako niepokojący, trzeba jednak pamiętać, iż w tym samym czasie notowana była pokaźna nadwyżka w obrotach bieżących (16,13 mld EUR).

Wrześniowe wyniki okazały się lepsze niż należało się obawiać ze względy na perturbacje spowodowane pojawieniem się koronawirusa. Szczególnie w tym kontekście zaskakują wysokie poziomy eksportu i importu towarów i usług. Na uwagę zasługuje też całkiem pokaźny napływ kapitałów.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.