Bilans płatniczy we wrześniu 2021

15.11.2021

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu

bilans płatniczy

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 339 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego -1 441 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 1 417 mln EUR.

Wrześniowy deficyt okazał się zbliżony do oczekiwanego przez rynek, choć głębszy od prognozowanego przez nas. Był pochodną deficytów w:  dochodach pierwotnych (-2 700 mln EUR wobec deficytu z sierpnia na poziomie –2 092 mln EUR) w dochodach wtórnych (-277 mln EUR, wobec nadwyżki z sierpnia 100 mln EUR) i w wymianie towarowej (-111 mln EUR wobec deficytu z sierpnia w wysokości -1 279 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (1 749 mln EUR wobec 1 830 mln EUR w sierpniu).

Dobrze prezentowały się obroty w handlu towarami. Wrzesień zazwyczaj przynosi wyraźne zwiększenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel i przedsiębiorstwa produkcyjne dokonują nowego otwarcia po okresie wakacyjnym, w którym aktywność jest wygaszana. Realizowane bieżąco są wyższe obroty, odnawiane są stany zapasów towarów gotowych i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Końcówka września to dla części branż początek okresu przygotowywania zapasów na wyjątkowo obfitą końcówkę roku.

Eksport towarów wynosząc we wrześniu 24 537 mln EUR był wyższy od sierpniowego o 13,2%, okazał się też o 12,2% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 18,9%). Poziom eksportu we wrześniu bieżącego roku był minimalnie wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Dla wszystkich lubiących rekordy wypada dodać, że po sierpniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 271,8 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,9% PKB. Import towarów we wrześniu w kwocie 24 648 mln EUR był o 7,4% wyższy od notowanego w sierpniu i równocześnie o 21,5% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika importu była na poziomie 31,6%). Wyniki importu okazały się niższe niż w prognozach.

Eksport usług wyniósł 5 252 mln EUR wobec 5 060 mln EUR w sierpniu. Import usług wyniósł we  wrześniu 3 503 mln EUR wobec 3 230 mln EUR w sierpniu. Eksport usług był o 3,1% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 17,2%. Niestety eksport usług wciąż jest niższy od notowanego w analogicznym okresie roku 2019 – o 6,0%. Import usług we wrześniu okazał się o 2,0% wyższy niż dwa lata temu.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po wrześniu okazało się dodatnie i  wyniosło 2 385 mln EUR, co stanowiło odpowiednik +0,43% PKB Polski. Po sierpniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 5 141 mln EUR, tj. 0,93% PKB Polski.

Wrzesień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 910 mln EUR (wobec napływu z sierpnia na poziomie 2 160 mln EUR i napływu z września 2020 roku w kwocie 1 666 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający 166 mln EUR (wobec ich napływu w sierpniu na poziomie 323 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -4 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 22,26 mld EUR kapitałów bezpośrednich, odpłynęło zaś kapitału portfelowego na kwotę 5,00 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 17,26 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. W dodatku wypada pamiętać, iż równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (2,39 mld EUR).

Pobierz! Bilans płatniczy we wrześniu 2021
Sprawdź także sierpniowy bilans płatniczy

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.