Bilans płatniczy we wrześniu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

13.11.2023

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu 2023. Wrzesień z nadwyżką salda obrotów bieżących

bilans płatniczy

Bilans płatniczy we wrześniu 2023

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę w wysokości 394 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego -299 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -2 377 mln EUR.  

Wrześniowa nadwyżka okazała się zbliżona do prognozowanej przez nas i nieco większa od przeciętnej z prognoz rynkowych. Wypada jednak podkreślić, że rozrzut prognoz był tym razem spory od deficytu -327 mln EUR, do nadwyżki w wysokości 940 mln EUR. 

Dodatnie saldo we wrześniu było pochodną nadwyżek w wymianie usług 3 034 mln EUR (wobec 3 432 mln EUR w sierpniu) oraz w wymianie towarowej (801 mln EUR wobec nadwyżki z sierpnia w wysokości 340 mln EUR). Ich efekt mocno zmniejszany był jednak deficytami w: dochodach pierwotnych (-3 265 mln EUR wobec deficytu z sierpnia na poziomie –3 742 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-176 mln EUR, wobec deficytu z sierpnia -329 mln EUR).  

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami. Wrzesień zazwyczaj przynosi wyraźne wzrosty aktywności w wymianie międzynarodowej. Handel forsownie szykuje się do dystrybucji artykułów potrzebnych w sezonie jesienno-zimowym, przedsiębiorstwa zaś odnawiają zapasy po okresie letnich przestojów części dostawców. Po stronie eksportu, jak i importu co prawda odnotowane były wzrosty, jednak jedynie umiarkowane (jak na taki czas). Eksport był niższy od oczekiwanego przez rynek i zbliżony do prognozowanego przez nas, import zaś nieco słabszy niż w naszej prognozie i wyraźnie mniejszy od średniej z oczekiwań rynkowych.  

Eksport towarów wynosząc we wrześniu 27 517 mln EUR był wyższy od sierpniowego o 7,2%, okazał się równocześnie o 4,3% niższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika eksportu była również ujemna – na poziomie -2,3%). Po wrześniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 335,0 mld EUR co stanowiło odpowiednik 46,1% PKB. Import towarów we wrześniu w kwocie 26 716 mln EUR był o 5,5% wyższy od notowanego w sierpniu i równocześnie o 14,8% niższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika importu była ujemna na poziomie –11,9%).  

Eksport usług we wrześniu wyniósł 8 108 mln EUR wobec 8 599 mln EUR w sierpniu. Import usług wyniósł we wrześniu 5 074 mln EUR wobec 5 167 mln EUR w sierpniu. Eksport usług był o 1,5% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 2,2%.  

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po wrześniu okazało się dodatnie i wyniosło 4 605 mln EUR, co stanowiło odpowiednik 0,63% PKB Polski. Po sierpniu saldo obrotów bieżących było dodanie i wyniosło 1 834 mln EUR, tj. 0,26% PKB Polski. Widać więc w tym zakresie znaczącą (i kolejną z rzędu) poprawę. Jeszcze we wrześniu 2022 ujemne saldo wyniosło -18 610 mln EUR co było odpowiednikiem aż -2,93% PKB.  

Wrzesień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 702 mln EUR (wobec napływu z sierpnia na poziomie 4 654 mln EUR i napływu z września 2022 roku w kwocie 2 659 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 142 mln EUR (wobec ich napływu z sierpnia na poziomie 341 mln EUR i napływu sprzed roku na poziomie 273 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 30,0 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 9,9 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 39,9 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowana była nadwyżka w obrotach bieżących (4,6 mld EUR). 

Wyniki samego września prezentują się dobrze. Ogółem odnotowano w obrotach bieżących nadwyżkę,  wciąż obserwowane są mocne nadwyżki w wymianie usług i towarów.  

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się bardzo dobrze. W obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym (po blisko dwuletniej przerwie) znów utrzymuje się nadwyżka. W dodatku notowany jest wciąż silny napływ kapitału, tak bezpośredniego jak i portfelowego.   


Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy we wrześniu 2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.