Bilans płatniczy we wrześniu. Znamy najnowsze dane NBP

14.11.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu 2022. Deficyt – zdecydowanie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych

bilans płatniczy

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 561 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego -3 332 mln EUR oraz deficytu sprzed roku na poziomie -1 653 mln EUR. Wrześniowy deficyt okazał zdecydowanie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych (był nawet mniejszy niż zakładała to najbardziej optymistyczna prognoza).

Ujemne saldo obrotów bieżących we wrześniu było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-2 054 mln EUR wobec deficytu z sierpnia w wysokości -2 642 mln EUR), dochodach pierwotnych (-2 240 mln EUR wobec deficytu z sierpnia na poziomie -2 929 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-9 mln EUR, wobec deficytu z sierpnia w wysokości -128 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (2 742 mln EUR wobec 2 367 mln EUR w sierpniu).

Dobrze prezentowały się dane o wymianie towarowej. Warto przypomnieć, że wrzesień to miesiąc silnego zwiększania aktywności – po pewnym jej wygaszeniu w okresie wakacji. Tegoroczne odbicie było wyraźne, w dodatku silniejsze od oczekiwanego.

Eksport towarów wynosząc we wrześniu 28 498 mln EUR był wyższy od sierpniowego o 11,4%, okazał się też o 25,5% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika eksportu była na poziomie 26,7%). Poziom eksportu we wrześniu był istotnie wyższy od średnio oczekiwanego przez rynek, równocześnie nieco wyższy od naszej prognozy. Na wyniki eksportu mniej już wpływają efekty napaści Rosji na Ukrainę – patrz wstrzymanie wysyłek towarów na wschód i perturbacje w łańcuchach dostaw. Po wrześniu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 305,3 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,3% PKB. Import towarów we wrześniu w kwocie 30 552 mln EUR był o 5,5% wyższy od notowanego w sierpniu i równocześnie o 28,9% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu roczna dynamika importu była na poziomie 28,7%). Wyniki importu okazały się istotnie wyższe do prognozowanych średnio przez rynek i nieco wyższe od naszej prognozy. Trzeba pamiętać, iż wyniki importu wciąż mocno podbijane były wysokimi cenami surowców.

  • Eksport usług we wrześniu wyniósł 6 894 mln EUR wobec 6 825 mln EUR w sierpniu.
  • Import usług wyniósł we wrześniu 4 152 mln EUR wobec 4 458 mln EUR w sierpniu.
  • Eksport usług był o 14,7% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 10,7%.

wyniki eksportu sprawdzisz >>> TUTAJ

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po wrześniu okazało się ujemne i wyniosło -23 259 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -3,68% PKB Polski.
Po sierpniu saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -23 351 mln EUR, tj. -3,73% PKB Polski. Najbliższe miesiące przyniosą wzrost deficytu w obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym z lokalnym maksimum na poziomie około 24 – 25 mld EUR blisko poziomu 4,0% PKB.

Wrzesień przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 2 321 mln EUR (wobec napływu z sierpnia na poziomie 2 545 mln EUR i napływu z września 2021 roku w kwocie 3 632 mln EUR). Jednocześnie zanotowano napływ inwestycji portfelowych sięgający 273 mln EUR (wobec ich napływu z sierpnia na poziomie 662 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -208 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 33,34 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz napłynęło kapitału portfelowego na kwotę 1,13 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 34,47 mld EUR. Jest to bardzo dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-23,26 mld EUR).

Wyniki samego września prezentują dobrze. Deficyt obrotów bieżących okazał się umiarkowany, wyraźnie mniejszy niż oczekiwano. Część deficytu (wypłaty zysków inwestorów zagranicznych ukazywana w pozycji dochody pierwotne), miała równoległą kompensatę w napływie kapitału bezpośredniego (reinwestowana część dywidendy).

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się zadowalająco – główne ze względu na wciąż wysoki napływ kapitału bezpośredniego przy równoległym niewielkim napływie kapitału portfelowego. Łącznie są one wyraźnie wyższe niż deficyt w obrotach bieżących. Niepokoi jednak utrzymywanie się wysokiego deficytu w obrotach bieżących (w ujęciu rocznym kroczącym).

Pobierz raport w formacie PDF >>> bilans płatniczy we wrześniu 2022

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.