• A A A
 • Należy pamiętać, że restrykcje uderzają w podstawy polskich firm, stawiają pod znakiem zapytania ich przyszłość i powodują spadek dochodów wielu rodzin. To, co można zamrozić jedną decyzją, trudno będzie odbudować.

  Czytaj więcej

 • Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.:

  • Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków otrzymanych z Tarczy PFR.
  • Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi.
  • Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych
  • Przedstawienie przedsiębiorcom czytelnego planu administracyjnego reglamentowania działalności gospodarczej.
  • Odroczenie wejścia w życie nowych danin.

  Przeczytaj całe pismo [PDF]

 • Projekt dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. W Tarczy 6.0, w pierwotnym tekście projektu przewidziano wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. dla branży gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. W trakcie rozpatrywania ustawy w Senacie, w dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji.

  Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmianę w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z tego Funduszu, jak również przedłużenie finansowania dotychczasowych instrumentów wsparcia. Co istotne, dodane narzędzia pomocowe obejmują nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia (uwaga – umowy zlecenia, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne).

 • Tarcza Finansowej PFR 2.0 obejmie poniższe PKD (tu uwaga – zadeklarowano możliwość zmian w zakresie PKD – rozszerzanie, zawężanie w zależności od potrzeb w czasie trwania programu):

  49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

  55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

  56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

  59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

  74.20.Z – Działalność fotograficzna

  77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  79.11.A – Działalność agentów turystycznych

  79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

  79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

  79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

  79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D – Działalność paramedyczna

  90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

  90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z – Działalność muzeów

  93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

  93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

  93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

  93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

  Przewiduje się, że dla mikrofirm, małych i średnich firm termin na składanie wniosków obejmie styczeń – luty 2021 r., natomiast dla dużych firm będzie to styczeń – marzec 2021 r. Wskazane terminy są orientacyjne, z uwagi na konieczność otrzymania zgody od Komisji Europejskiej.

  Program zakłada, że dla mikrofirm maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z Tarczy Finansowej 1.0 i 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa będzie w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia warunków:

  –  utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

  – utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

  Dla małych i średnich firm przewidziano możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

  Dla dużych przedsiębiorstw przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.

  Szczegółowe informacje

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.