Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

26.10.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższe bezrobocie w końcu września zanotowało województwo wielkopolskie – 3,0%.
  • Najwyższe płace w przemyśle (średnio 8 223 PLN) otrzymywali we wspomnianym okresie pracownicy w województwie dolnośląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 344 PLN).
  • W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku z najwyższy wzrost produkcji przemysłowej r/r wystąpił  w województwie dolnośląskim (9,5%). Produkcja budowlana najszybciej rosła w regionie lubelskim (33,8%).

Dane za wrzesień:
wyniki bezrobocia – wrzesień 2023
wyniki budownictwa – wrzesień 2023
handel hurtowy i przemysł – wrzesień 2023

Bezrobocie

Najniższa stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim

W końcu września br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,0 tys. osób i była o 6,5 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 25,7 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w sierpniu (-0,2 pkt proc.). Wrzesień jest okresem, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem nawet ulegają poprawie.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,3%), a najniższa w województwie wielkopolskim (3,0%).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Województwa mazowieckie i dolnośląskie z najwyższym poziomem płac

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 243 PLN w przemyśle i 6 906 PLN w budownictwie.

Płace w ujęciu rocznym wzrosły w przemyśle o 11,7%, a w budownictwie o 6,9%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (średnio 8 223 PLN) notowany jest województwie dolnośląskim. Z kolei najniższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w regionie  warmińsko-mazurskim (średnio 6 175 PLN).

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie występuje w województwie mazowieckim (średnio 8 344 PLN). Podkarpackie jest z kolei regionem o najniższym poziomie płac – średnio 5 356 PLN.

Przemysł – produkcja i wydajność

Region dolnośląski z najwyższym wzrostem wydajności

W okresie styczeń-wrzesień 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,9%. Spadek zanotowano w 12 województwach – największy w regionie pomorskim (o 14,6%). Produkcja wzrosła w 4 województwach – największy wzrost wystąpił w województwie dolnośląskim (o 9,5%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3%. Spadki zanotowano w 10 województwach – największy w pomorskim (o 14,9%). Wydajność wzrosła w 6 województwach, najwyżej w regionie dolnośląskim (wzrost o  9,2%).

Budownictwo – produkcja i wydajność

Podkarpackie z blisko 39% wzrostem wydajności

W pierwszych dziewięciu miesiącach br. produkcja budowlana wzrosła w skali całego kraju o 8,3%. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosty objęły wszystkie regiony. Najwyższy wzrost zanotowano w województwach: lubelskim (o 33,8%); podkarpackim (o 33,2%); oraz zachodniopomorskim (o 32,4%)

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich województwach, najmocniej w województwie podkarpackim (o 38,9%).


Rynek mieszkaniowy

Najwyższy wzrost notują województwa mazowieckie i podlaskie

W okresie I-IX 2023 roku oddano do użytku 161 308 mieszkania – o 3,4% mniej niż przed rokiem. Najwyższy spadek liczby oddanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem notowany jest w województwie lubuskim (o 30,5%) a najwyższy wzrost w województwie mazowieckim i podlaskim (o 5,5%).

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.