Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

03.10.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VIII 2023 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Województwo wielkopolskie jest regionem o najniższym bezrobociu – 2,9% w końcu sierpnia.
  • W województwie dolnośląskim notowane są najwyższe płace w przemyśle (średnio 8 219 PLN), a w mazowieckim – w budownictwie (8 358 PLN).
  • W okresie styczeń-sierpień 2023 roku, z najwyższym wzrostem produkcji przemysłowej r/r mieliśmy do czynienia w województwie dolnośląskim (12,4%).
  • Produkcja budowlana rosła najszybciej w regionie zachodniopomorskim (35,6%).

 

Bezrobocie

W końcu sierpnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 782,5 tys. osób i była o 0,1 tys. osób wyższa niż w końcu lipca oraz o 24,4 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim, jak w lipcu.

Zazwyczaj w sierpniu statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem mogą się jeszcze poprawiać.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,5%) a najniższa w województwie wielkopolskim (2,9%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 226 PLN w przemyśle i 6 874 PLN w budownictwie.

Płace w ujęciu rocznym wzrosły w przemyśle o 11,8%, a w budownictwie o 7,0%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (średnio 8 219 PLN) występuje w województwie dolnośląskim. Najniższe płace w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie  warmińsko-mazurskim (średnio 6 156 PLN).

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie zanotowano w województwie mazowieckim (średnio 8 358 PLN). Najniższy poziom płac w budownictwie obserwowany jest w regionie podkarpackim – 5 298 PLN.

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-sierpień 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,9%. Spadek zanotowano w 12 województwach – najsilniejszy w regionie pomorskim (o 15,9%). Produkcja wzrosła w 4 województwach – największy wzrost wystąpił w województwie dolnośląskim (o 12,4%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VIII 2023 roku spadła przeciętnie o 1,2%. Spadki wydajności zanotowano w 10 województwach – najbardziej widoczny w pomorskim (o 16,2%). Wydajność wzrosła w 6 województwach na czele z regionem dolnośląskim (wzrost o  12,1%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych ośmiu miesiącach br. produkcja budowlana wzrosła w skali całego kraju o 8,6%. Produkcja w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosła we wszystkich regionach. Najwyższy wzrost zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (o 35,6%) oraz podkarpackim (o 32,0%).

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich województwach, najmocniej w województwie zachodniopomorskim (38,9%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-VIII 2023 roku oddano do użytku 144 970 mieszkania – o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy spadek liczby oddanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem zaobserwowano w województwie lubuskim (o 31,4%) a najwyższy wzrost w województwie lubelskim (o 12,0%).

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.