• A A A

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

12.05.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki

comiesięczny przegląd makroekonomiczny

 

  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

W czwartym kwartale 2021 roku dynamika PKB wyniosła 7,6% r/r. W pierwszym kwartale roku 2022 mogła wynieść 8,1%, a w kwartale drugim wyniesie 4,3%. W całym roku 2021 PKB w ujęciu nominalnym wyniósł 2 622 mld PLN (574 mld EUR). Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 3,8%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 030 mld PLN (668 mld EUR).

  • LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 19,7 tys. do 902,1 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. Stopa bezrobocia była niższa niż w lutym o 0,1 pkt proc. Przed rokiem w marcu stopa bezrobocia wynosiła 6,4%. Marzec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Pojawia się bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach.

Wiosna i lato przyniosą spadek bezrobocia. Lokalne minimum oczekiwany jest w październiku, kiedy to bezrobotnych będzie 810 tys. osób a stopa bezrobocia wyniesie 4,8%. W końcu roku 2022 stopa bezrobocia wyniesie 5,0%, a liczba bezrobotnych 840 tys.

W okresie I – III 2022 ceny były przeciętnie o 9,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2021. W kwietniu oczekiwany jest ponowny silny wzrost rocznego wskaźnika inflacji.
Ceny przemysłowe w marcu wzrosły o 4,9% i były przeciętnie o 20,0% wyższe niż przed rokiem.

  • BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku kwietnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w lutym. Saldo rachunku obrotów bieżących w lutym 2022 było ujemne i wyniosło  -2 871 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -638 mln EUR. Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 276 mln EUR.

 

Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny  2022 04 29

Download! Monthly Macroeconomic Review in English_2022 04 29

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.