Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

12.02.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

przegląd makroekonomiczny

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, niektóre wskaźniki mogą wskazywać na pewne wyzwania, takie jak wzrost bezrobocia,  czy spowolnienie wzrostu PKB, to saldo rachunku obrotów bieżących stanowi pozytywny sygnał dla gospodarki, sugerując poprawę stabilności finansowej kraju. Jednakże konieczne może być dalsze monitorowanie sytuacji oraz potencjalne działania mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i zmniejszenie bezrobocia.

 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,2%, po wzroście w roku 2022 o5,3%. Wynik był słabszy od oczekiwanego przez rynek.
 • W czwartym kwartale 2023 wzrost gospodarczy wyniósł prawdopodobnie 1,1% r/r. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,5%–3,5%. Wzmacniać się będzie konsumpcja. Odnawiane będą zapasy.
 • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,3%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3067 mld PLN (655 mld EUR).
 • W roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 398 mld PLN (748 mld EUR).
 • Dla roku 2024 dynamika PKB prognozowana jest na 3,3%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 666 mld PLN (847 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W grudniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 14,8 tys. do 788,2 tys.osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,1%. W listopadzie stopa bezrobocia wynosiła 5,0%.
 • Przed rokiem w grudniu stopa bezrobocia wynosiła 5,2%.
 • Grudzień zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Kończy się już bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Dane z grudnia były zbliżone do oczekiwanych. Liczba pracujących w grudniu wyniosła około 14 667 tys.osób. Była o 142 tys.tj. 0,96% niższa niż przed rokiem.

 

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2023 było dodatnie i wyniosło 1 325 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 2 119 mln EUR. Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -748mlnEUR.
 • Po listopadzie saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było dodatnie i wyniosło 10 327 mln EUR.
 • Jego poziom w stosunku do PKB wynosił 1,39%. W ostatnich 12 miesiącach eksport towarów wyniósł 335 mld EUR, a eksport usług 98 mld EUR.

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 45,3% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski.


Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki

Pobierz! Przegląd Makroekonomiczny KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.