Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

07.03.2024

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

przegląd makroekonomiczny

 

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, perspektywy na kolejne kwartały wskazują na utrzymanie się wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym umacnianiu się konsumpcji i odbudowywaniu zapasów.

 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Produkt krajowy brutto zwiększył się o 0,2%, po wzroście w roku 2022 o 5,3%. Wynik był słabszy od oczekiwanego przez rynek.
  • W czwartym kwartale 2023 wzrost gospodarczy wyniósł 1,0% r/r. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu powinno utrzymywać się w przedziale 2,0% 3,5%.
  • Wzmacniać się będzie konsumpcja. Odnawiane będą zapasy.
  • W roku 2023 dynamika PKB sięgnęła 0,2%. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 3 396 mld PLN (748mldEUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o 48,9 tys. do 837,1 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,4%.
  • W grudniu stopa bezrobocia wynosiła 5,1%. Przed rokiem w styczniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%.

Styczeń zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Kończy się już bowiem popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane ze stycznia były zbliżone do oczekiwanych.

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w grudniu 2023 było ujemne i wyniosło -24 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 1 203 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości – 1 722 mln EUR.

Eksport towarów porównywalny jest obecnie z 45,3% PKB. Jest to wartość wysoka jak dla kraju o ludności i powierzchni Polski.


Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki

Pobierz! Przegląd Makroekonomiczny KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.