Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 28.10.2019 r.

29.10.2019

WRZESIEŃ
Z wrześniowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX wyniosło 6393 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 12,5%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,6%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,2%) oraz produkcji odzieży (o 5,3%).

W pierwszych dziewięciu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5103 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,8%. Wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 84,5%), informacja i komunikacja (o 72,2%), górnictwo i wydobywanie (o 52,6%) – w szczególności wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 60,6%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 50,0%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 38,6%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 34,5%) oraz produkcja napojów (o 32,3%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,6%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 26,9%), administracja i działalność wspierająca (o 26,6%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 25,9%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,4%), handel detaliczny (o 24,2%), oraz produkcji mebli (o 23,0%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, we wrześniu uposażenie było wyższe o 6-10% niż przed rokiem.

SIERPIEŃ
Z sierpniowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VIII wyniosło 6391 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 13,1%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,8%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,4%) oraz produkcji odzieży (o 5,6%).

W pierwszych ośmiu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5104 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,8%. Wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VIII odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 87,2%), informacja i komunikacja (o 72,4%), górnictwo i wydobywanie (o 53,7%) – w szczególności wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 61,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 51,1%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 39,7%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 34,9%) oraz produkcja napojów (o 32,7%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VIII, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,6%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,4%), zakwaterowanie i gastronomia (o 27,1%), administracja i działalność wspierająca (o 26,7%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,0%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,6%), handel detaliczny (o 24,2%), oraz produkcji mebli (o 23,2%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, w sierpniu uposażenie było wyższe o 6-10% niż przed rokiem.

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.