Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

28.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

Przegląd

Przegląd branż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku

Produkcja sprzedana przemysłu była 14,9 % wyższa niż przed rokiem.  W samym grudniu produkcja wzrosła o 16,7% r/r.

Produkcja sprzedana w budownictwie zanotowała wzrost w analizowanym okresie o 3,2%. W samym grudniu produkcja budowlana wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku o 3,1%.

 

Zatrudnienie i płace

W okresie styczeń-grudzień 2021 roku zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 346 tys. osób. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,4% i w okresie I-XII 2021 r. wyniosło średnio 2 730 tys. osób. Poziom zatrudnienia był zróżnicowany – wiele branż zanotowało w okresie I-XII 2021 roku wzrosty ale duża również była grupa branż, w których przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w stosunku do roku 2020. Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie I-XII 2021 roku zanotowano w przypadku magazynowania i działalności usługowej wspierającej transport – o 17,9%. Zatrudnienie wzrosło również w takich branżach jak m.in..: informacja i komunikacja (wzrost o 4,7%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,2%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 3,6%) czy też produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 3,5%). Z kolei największe spadki zatrudnienia dotyczyły produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,2%), produkcji odzieży (o 12,4%) i całej grupy związanej zakwaterowaniem i gastronomią (o 10,6%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-grudzień 2021 roku wyniosło 5 890 PLN i było wyższe niż rok wcześniej o 8,8%.

Płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najwyższe wzrosty uposażeń zanotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,2%), produkcji odzieży (o 12,6%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,5%). Najmniej wzrosły płace w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 3,9%) produkcji wyrobów tytoniowych (o 4,3%) oraz produkcji napojów (o 4,5%).

Jeśli chodzi o poziom średnich wynagrodzeń, to w okresie I-XII 2021 roku dwie branże mogą pochwalić się przekroczeniem progu 10 tys. PLN. Są to: informacja i komunikacja (10 085 PLN) oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 073 PLN).

Najniższe wynagrodzenia średnio w okresie I-XII 2021 roku otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (3 706 PLN) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (3 964 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-grudzień 2021 roku okazała się o 14,9% wyższa niż rok wcześniej (dane za sam grudzień pokazują wzrost  o 16,7% r/r). W tym samym okresie produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 3,2% r/r.

Produkcja wzrosła w większości branż przemysłowych. Wyjątkiem była produkcja skór i wyrobów skórzanych, która w okresie I-XII 2021 roku spadła o 7,0% r/r.  Najwyższe, ponad 20 procentowe wzrosty zanotowano w przypadku: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 29,5%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,4%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 25,6%) oraz produkcji metali (o 22,6%).

Wydajność w przemyśle w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wzrosła przeciętnie o 14,4%. Poza produkcją koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wszystkie branże przemysłowe zanotowały wzrosty wydajności.  Najwyżej wzrosła wydajność w całej sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (o 33,1%). Wysokie wzrosty widoczne są również w takich branżach jak np. produkcja metali (o 23,6%), produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 22,7%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 22,1%) czy produkcja odzieży (o 20,7%).

Pomimo pogarszającego się pod koniec 2021 r. otoczenia,  niektóre branże – szczególnie przemysłowe – potrafiły na przestrzeni całego ubiegłego roku wypracować solidne wzrosty produkcji. Pozytywnie zaskakująca była m.in. końcówka roku, w której przemysł zanotował wyniki przewyższające oczekiwania rynkowe. W bieżącym roku wraz ze wzrostem liczby i poziomu rozmaitych ryzyk, prawdopodobnie dużo trudniej będzie pozostać przedsiębiorstwom na ścieżce dynamicznego wzrostu.

 

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 27.01.2022

Monthly review of economic situation in industries 27.01.2022

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.