Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

27.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 15,1%.
  • W samym kwietniu produkcja wzrosła o 13,0% r/r.
  • W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-IV była wyższa o 17,5% niż przed rokiem.
  • W kwietniu produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 9,3%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,4% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 477 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 768 tys. osób).

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zatrudnienie zwiększyło się w takich branżach jak m.in.: magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 18,6%), informacja i komunikacja (o 10,8%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,1%). Największe spadki zatrudnienia w stosunku do 2021 roku odnotowały z kolei takie branże jak: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,8%), produkcja odzieży (o 6,0%) czy wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,7%)

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IV 2022 roku wyniosło 6 419 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,4%.

Wzrost płac zanotowano we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największą dynamikę wzrostu osiągnęły płace w transporcie lądowym i rurociągowym (o 20,7%) a najmniejszą w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 2,1%).

Najwyższy średni poziom wynagrodzeń w okresie styczeń-kwiecień osiągnięto w branżach:  informacja i komunikacja (11 241 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (10 271 PLN) oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 219). Produkcja odzieży oraz produkcja skór i wyrobów skórzanych znalazły się na drugim końcu tabeli średnich wynagrodzeń – odpowiednio z wynikiem 4 007 PLN i 4 232 PLN.

 

Produkcja i wydajność

W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 15,1% (dane za kwiecień pokazują wzrost o 13,0% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 17,5% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w przypadku m.in. sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 39,6%) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 36,9%). Spadek produkcji wystąpił w trzech branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,1%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 4,1%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5%).

Jeśli chodzi o wydajność w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku, to wzrosła ona przeciętnie o 13,5%. Najmocniej wzrosła w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 45,2%) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 42,7%). W jednej branży – produkcji urządzeń elektrycznych – wydajność spadła (o 8,6%).

Dane za pierwsze cztery miesiące wciąż prezentują się pozytywnie – widać już jednak pewne oznaki wyhamowania tempa wzrostu  – szczególnie w przypadku przemysłu, który w kwietniu osiągnął niższe od prognozowanych wyniki.

 

Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 27.05.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 27.05.2022

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.