Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

02.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 13,6%. W samym czerwcu produkcja wzrosła o 10,4% r/r.
  • W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-VI była wyższa o 12,0% niż przed rokiem. W czerwcu produkcja budowlana wzrosła r/r o 5,9%.
  • W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 477 tys. osób.
  • Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najmocniej w transporcie lądowym i rurociągowym (o 24,5%), a najsłabiej w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 4,3%).

 

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 477 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,2% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 766 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie styczeń-czerwiec (w ujęciu rocznym) zwiększyło się m.in. w branżach: magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 18,0%), informacja i komunikacja (o 11,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 8,7%). Największe spadki zatrudnienia dotknęły takich branż jak: produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,6%), produkcja odzieży (o 6,1%) czy wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,5%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI 2022 roku wyniosło 6 453 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,7%.

Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najmocniej w transporcie lądowym i rurociągowym (o 24,5%) a w najsłabiej w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 4,3%).

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (12 024 PLN), informacja i komunikacja (11 151 PLN), oraz wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (9 856 PLN) są branżami o najwyższych poziomach wynagrodzeń w okresie I-VI 2022 roku. Na drugim końcu tabeli średnich wynagrodzeń znalazła się produkcja odzieży – z płacami na poziomie 4 015 PLN.

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 13,6% (dane za czerwiec pokazują wzrost o 10,4% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła w pierwszym półroczu o 12,0% r/r, a dla samego czerwca wzrost w statystykach r/r określono na 5,9%.

Największe wzrosty produkcji zanotowało wydobycie węgla kamiennego i brunatnego (o 45,0% oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 29,3%). Spadek produkcji wystąpił w dwóch branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 4,2%) oraz produkcji urządzeń elektrycznych (o 1,2%).

Wydajność w przemyśle w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wzrosła przeciętnie o 12,3%. Najwyższy wzrost zanotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 53,4%) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 32,1%). Wydajność spadła w jednej branży – w produkcji urządzeń elektrycznych – (o 5,6%).

Dane dotyczące działalności branż za okres I-VI 2022 roku pokazują dalszy stopniowy spadek tempa wzrostu, który w miarę pogłębiania się kryzysu wywołanego m.in. wojną na Ukrainie, może ulec jeszcze pogłębieniu.Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 29.07.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 29.07.2022

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.