Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

31.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku

 

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9% 
  • W samym lipcu produkcja wzrosła o 7,6% r/r 
  • W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-VII była wyższa o 10,7% niż przed rokiem 
  • W lipcu produkcja budowlana wzrosła r/r o 4,2%

 

Zatrudnienie i płace

W całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku zatrudnienie było o 2,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 496 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 771 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie styczeń-lipiec zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku w takich branżach jak m.in.:  magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 18,2%), informacja i komunikacja (o 11,0%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,6%). W tym samym okresie największe spadki zatrudnienia zanotowały:  produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,3%), wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,3%), czy produkcja odzieży (o 5,3%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I – VII 2022 roku wyniosło 6 508 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,2%.

Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych branżach. Najmocniej w przypadku wydobywania węgla (o 33,1%) oraz transporcie lądowym i rurociągowym (o 25,9%). Najniższy wzrost zaobserwowano w produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 5,5%).

Branże o najwyższych poziomach wynagrodzeń w okresie I – VII 2022 roku to: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 814 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (11 193 PLN) oraz informacja i komunikacja (11 188 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali w tym okresie pracownicy z branży produkcji odzieży – 4 022 PLN.

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń – lipiec 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9% (dane za lipiec pokazują wzrost o 7,6% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 10,7% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowało wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 44,8%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 26,1%). Spadek produkcji wystąpił w dwóch branżach: produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 5,6%) oraz produkcji wyrobów tytoniowych (o 1,0%).

Wydajność w okresie I – VII 2022 roku wzrosła w niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach – przeciętnie o 11,3%. Najwyższy wzrost zanotowano w branży związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (o 52,9%) oraz w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodną (o 28,7%). Wydajność spadła w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,1%.

Dane dotyczące działalności branż za okres I – VII 2022 roku pokazują stopniowy spadek tempa wzrostu. Wysoką dynamiką – wynikająca z rosnących cen – wykazują się jednak branże związane z wydobywaniem surowców i dostarczaniem energii.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 30.08.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 30.08.2022

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.