Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

31.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku

przegląd w branżach

 

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w okresie I-IX 2022 r. (w ujęciu rocznym) o 12,3%.
  • W samym wrześniu produkcja wzrosła o 9,8% r/r.
  • Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-IX była wyższa o 8,9% niż przed rokiem.
  • We wrześniu produkcja budowlana wzrosła r/r o 0,3%.

 

Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw (w okresie I-IX 2022 r.) było o 2,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 495 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,3% (przeciętne zatrudnienie wyniosło tutaj średnio 2 768 tys. osób).

W okresie styczeń-wrzesień zatrudnienie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku w takich branżach jak m.in.:  magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (o 17,5%), informacja i komunikacja (o 11,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,2%). Największe spadki zatrudnienia zanotowały takie branże jak np.:  produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 10,4%), produkcja odzieży (o 5,3%) czy wydobywanie węgla brunatnego i kamiennego (o 5,0%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX 2022 roku wyniosło 6 549 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,3%.

Przeciętne płace wzrosły we wszystkich analizowanych branżach. Najwyższy wzrost odnotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 31,2%) oraz transporcie lądowym i rurociągowym (o 28,5%). Najwolniej płace rosły w firmach produkujących wyroby farmaceutyczne (o 7,3%).

Najwyższe wynagrodzenia w okresie I-IX 2022 r. otrzymywali pracownicy z branż: produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 741 PLN), informacji i komunikacji (11 204 PLN) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (11 081 PLN). Najniższy średni poziom płac w analizowanym okresie zanotowano w przypadku  produkcji odzieży (4 070 PLN) oraz produkcji wyrobów skórzanych (4 419 PLN).

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,3% (dane za sam wrzesień pokazują wzrost o 9,8% r/r). Sprzedaż w budownictwie wzrosła o 8,9% r/r.

Produkcja sprzedana wzrosła we wszystkich branżach (należy jednak dodać, że GUS wyjątkowo nie podał danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej za wrzesień dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej).

Największe wzrosty sprzedaży zanotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 34,4%), produkcji maszyn i urządzeń (o 22,8%) oraz poligrafii, reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 22,1%). Najniższy wzrost zanotowała produkcja wyrobów tytoniowych (o 1,4%).

Wydajność w okresie I-IX 2022 roku wzrosła we wszystkich analizowanych przez GUS branżach – przeciętnie o 10,9% (ze względu na brak danych o sprzedaży niemożliwe jest wyliczenie danych o wzroście wydajności dla dwóch branż). Najwyższy wzrost zanotowano w branży związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (o 41,5%), a najniższy – w produkcji urządzeń elektrycznych – o 0,2%.

Analizując dane dotyczące działalności branż w okresie styczeń-wrzesień warto wspomnieć o dobrych, wrześniowych wynikach przemysłu ogółem. Wyniki szczegółowe w poszczególnych branżach mogą budzić jednak niepokój. Przykładem mogą być tutaj  branże: chemiczna i meblarska, które zanotowały we wrześniu duże spadki r.r (odpowiednio 9,7% i 7,5%) co może świadczyć o pogłębiających się problemach z dostępem do surowców oraz ich cenami a także spadkiem popytu w niektórych branżach.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 28.10.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 28.10.2022

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.