• A A A

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

29.01.2021

Zobacz dane opisujące sytuację branż w 2020 roku

 

sytuacja branż

W ostatnich dniach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował bogaty zestaw danych opisujących stan gospodarki w grudniu 2020 roku. W sposób naturalny skupiają one szczególną uwagę, jako te „domykające” rok. Co warto podkreślić rok skrajnie trudny dla gospodarki.

Ostatni miesiąc roku był wyjątkowo intensywny w przemyśle. Wiele branż zdołało odrobić kolejną porcję zaległości z wiosny. Grudzień niezły był też dla budownictwa, choć tu skala wzrostu i odrabiania wcześniejszy zaległości nie była tak spektakularna. Handel odrabiał zamknięcie z listopada. Szczególnie trudna sytuacja panowała w usługach. Place w sektorze przedsiębiorstw (zwłaszcza w przemyśle) w grudniu sezonowo wzrosły, ze względu na liczniejsze pojawienie się ruchomych ich składników takich jak premie i nagrody. Po końcu roku oczekuje się też zazwyczaj trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XII wyniosło 6326 tys. osób i tym samym okazało się o 1,1% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w samym grudniu zatrudnienie okazało się o 10,1 tys. osób, tj. o 0,16% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6329,0 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 67,0 tys. osób tj. o 1,0%. Wzrost zatrudnienia notowana w grudniu nie jest zjawiskiem typowym. Oczekuje się tu raczej stabilizacji lub nawet spadku. Notowany ostatnio był wypadkową dwóch działających w przeciwnych kierunkach zjawisk. Dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wstrzymanych wiosną, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników. Z drugiej zaś strony na wyniki negatywnie wpłynęło wchodzenie części branż w okres wprowadzonych jesienią obostrzeń sanitarnych oraz spadek popytu na prace sezonowe.

Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia w całym roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrudnienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,0%), gospodarce odpadami (o 3,3%), informacji i komunikacji (o 3,1%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 2,7%), magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 2,7%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,6%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,3%) oraz produkcji odzieży (o 9,3%), ale również w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,4%).

W okresie I-XII w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5411 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,7%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że w samym grudniu przeciętne wynagrodzenie okazało się o 8,9% wyższe niż przed miesiącem i o 6,6% wyższe niż przed rokiem. Grudzień przyniósł sezonowy silny wzrost płac, będący efektem licznego pojawiania się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki grudnia wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach (w tym przywracanie normalnego czasu pracy) oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym.

Utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-XII odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 75,2%), informacja i komunikacja (o 71,0%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 66,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 52,0%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 39,0%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 34,5%) oraz produkcja napojów (o 28,4%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-XII, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,2%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 35,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 30,4%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 24,3%), administracja i działalność wspierająca (o 24,3%), handel detaliczny (o 23,6%), produkcja mebli (o 23,0%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 22,3%).

Dostępne dane, pokazujące informacje dla wszystkich już miesięcy roku, pozwalają starannie prześledzić różnice w wynikach poszczególnych branż, zwłaszcza to jak różne były schematy wchodzenia i wychodzenia z okresu kryzysowego. Różna była reakcja w zakresie sprzedaży, zatrudnienia i poziomu płac. Na to nakłada się wejście lub nie, w negatywny czas obostrzeń jesiennych. Nie ma więc jednej uniwersalnej „litery” jakiej kształt można by próbować przypisać ostatniemu kryzysowi.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.