Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

03.04.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu i lutym 2024 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – luty 2024

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w opisywanym okresie o 2,8% r/r. , a w budownictwie produkcja spadła w ujęciu rocznym o 8,0%.


Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w okresie I-II 2024 r. było o 0,2% niższe niż rok wcześniej i wyniosło 6 513 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,9% (do 2 729 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w okresie styczeń-luty br. roku zanotowano w takich branżach jak m.in.: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy, wikliny (o 7,0%); produkcja odzieży (o 5,4%) czy produkcja mebli (o 5,2%). Z kolei największe wzrosty widoczne były w przypadku m.in.: zakwaterowania i gastronomii (o 4,6%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 4,5%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-II 2024 roku wyniosło 7 887 PLN i było wyższe o 12,8% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły. Wśród branż o największych wzrostach wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw znalazła się m.in budowa budynków (wzrost o 20,7%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 17,5%); administracja i działalność wspierająca (o 16,6%); produkcja mebli oraz produkcja odzieży (16,3%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w okresie styczeń-luty 2024 roku zapewniały takie branże jak m.in. wydobywanie węgla (13 854 PLN); informacja i komunikacja (13 062 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (5 202 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych dwóch miesiącach br. wzrosła o 2,8% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 8,0% r/r.

Największe wzrosty sprzedaży w przemyśle widoczne były m.in. w: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 18,3%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (o 17,1%). Z kolei największy spadek produkcji zaliczyła w pierwszych dwóch miesiącach br. produkcja urządzeń elektrycznych (o 23,2%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wzrosła przeciętnie o 3,7% r/r. Branże o największych wzrostach wydajności to m.in produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (o 15,4%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (o 13,2%). Największy spadek wydajności zanotowano w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (o 19,9%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Prezentując dane na temat kondycji branż w okresie styczeń-luty 2024 roku warto przypomnieć, że np. wskaźniki produkcji przemysłowej za luty okazały się lepsze od prognoz rynkowych. Z drugiej strony, poziom zamówień krajowych i eksportowych pozostaje niższy  niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach wyniki (szczególnie w branżach przemysłowych) powinny zdaniem KIG ulegać poprawie.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.