Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

27.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie całego  roku 2022

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 10,2%. W samym grudniu zanotowano wzrost o 1,0% r/r.
  • W budownictwie produkcja w okresie I-XII była wyższa o 6,2% niż przed rokiem. W grudniu ub.r. produkcja budowlana spadła r/r o 0,8%.

Zatrudnienie i płace

W okresie I-XII 2022 r. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 509 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie wzrosło o 1,4% (przeciętne zatrudnienie wyniosło średnio 2 768 tys. osób).

W okresie styczeń-grudzień 2022 r. zatrudnienie najszybciej rosło w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 11,3%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 9,0%). Spadek zatrudnienia zanotowano m.in.  w przypadku m.in. produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,1%), produkcji odzieży (o 5,3%); wydobywania węgla brunatnego i kamiennego (o 4,3%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XII 2022 roku wyniosło 6 654 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,0%. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach przeciętne płace wzrosły. Najsilniejszy wzrost dotyczył branży transportu lądowego i rurociągowego (o 30,7%) oraz wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 29,4%). Najwolniej płace rosły w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 5,5%.

Najwyższe   wynagrodzenia w okresie I-XII 2022 roku otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (średnio 12 136 PLN), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (11 444 PLN) oraz informacji i komunikacji (11 334 PLN). Najniższy poziom płac występował  w produkcji odzieży (średnio 4 139 PLN) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (4 478 PLN).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w ciągu całego 2022 roku  wzrosła r/r o 10,2% (w samym grudniu o 1,0%). Produkcja w budownictwie wzrosła o 6,2% r/r.

Wszystkie branże zanotowały wzrost sprzedaży na czele z produkcją maszyn i urządzeń (wzrost o 22,1%) oraz wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (wzrost o 20,3%). Najwolniej rosła sprzedaż mebli (o 1,8%).

Zestawienie nie uwzględnia danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Wydajność w okresie I-XII 2022 roku wzrosła przeciętnie o 8,7% a wzrost zanotowano we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najwyższej wzrosła wydajność w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 25,7%).

W kontekście danych z okresu I-XII 2022 roku warto wspomnieć, że grudniowe dane GUS o produkcji przemysłowej okazały się niższe od oczekiwań rynkowych. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku nastąpił również wyraźny spadek zamówień w przemyśle – zarówno krajowych, jak i eksportowych (w stosunku do wyników 2021 roku). Spadki te spowodowane były m.in. efektem wysokiej bazy z 2021 roku.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.