Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

01.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – VI 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,7%. W budownictwie produkcja była wyższa o 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


Zatrudnienie i płace

W okresie I-VI br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,7% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 523 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,6% (do 2 751 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie I-VI 2023 roku zanotowały takie branże jak m.in. informacja i komunikacja (o 7,8%); zakwaterowanie i gastronomia (o 6,4%). Z kolei największe spadki zatrudnienia dotknęły przedsiębiorstwa działające w takich branżach jak m.in.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (spadek o 12,4%); produkcja wyrobów tekstylnych (spadek o 7,4%); produkcja mebli (spadek o 6,9%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VI 2023 roku wyniosło 7 272 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 12,7%. W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) zanotowano wzrosty płac – najwyższy w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (wzrost o 26,4%).

Najwyższe wynagrodzenia okresie styczeń-czerwiec 2023 roku otrzymywali pracownicy w branżach: informacja i komunikacja (12 551 PLN); wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (12 456 PLN).

Najniższe wynagrodzenia w analizowanym okresie otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (4 529 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku spadła o 1,7% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 3,8% r/r.

Wśród branż notujących największe spadki sprzedaży w przemyśle znalazły się m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek 21,2%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 19,0%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 17,9%); produkcja metali (spadek o 15,7%). Wzrostem produkcji w okresie I-VI br. mogli pochwalić się natomiast producenci m.in. pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 21,3%), czy producenci urządzeń elektrycznych (wzrost o 18,0%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VI 2023 roku spadła przeciętnie o 1,1% r/r, a największy jej spadek zanotowały wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 22,4%) oraz produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 19,2%)

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Dane o sytuacji w poszczególnych branżach w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku pokazują, że wiele z nich wciąż boryka się z poważnymi problemami (jak choćby branża chemiczna). Wyniki przemysłu w czerwcu – choć zbliżone do oczekiwań rynku – pozostają gorsze niż w ubiegłym roku co wpływa na rezultaty ogółem osiągnięte w okresie I-VI br. Zgodnie z prognozami KIG dynamika produkcji przemysłowej w lipcu w ujęciu r/r może okazać się dodatnia.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.