Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

26.10.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – IX 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,9%. W budownictwie produkcja była wyższa o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.


Zatrudnienie i płace

Najwyższe wynagrodzenia w okresie styczeń-wrzesień otrzymywali pracownicy w branży informacji i komunikacji

W okresie I-IX br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 527 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,6% (do 2 751 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku zanotowano w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 6,8%); zakwaterowanie i gastronomia (o 5,7%) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,6%). Z kolei największe spadki zatrudnienia widoczne są w przypadku: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (o 12,7%); produkcji wyrobów tekstylnych (o 7,2%) czy produkcja mebli (o 7,2%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX 2023 roku wyniosło 7 336 PLN i było wyższe o 12,0% niż przed rokiem.

W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) płace wzrosły – najwyżej m.in. w transporcie lądowym i rurociągowym (o 16,5%);

Najwyższe wynagrodzenia w okresie styczeń-wrzesień otrzymywali pracownicy w branży informacji i komunikacji (12 477 PLN). Z kolei najniższe wynagrodzenia zanotowano w produkcji odzieży (4 636 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku spadła o 1,9% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 2,3% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle widoczne były w takich branżach jak m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 19,0%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 16,1%). Produkcja w ujęciu rocznym wzrosła z kolei m.in. w przypadku produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 17,2%)

Wydajność w przemyśle w okresie I-IX 2023 roku spadła przeciętnie o 1,3% r/r a największy spadek widoczny jest w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 20,5%). Z kolei najwyższy wzrost wydajności dotyczył produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,3%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Analizując dane z okresu I-IX 2023 roku warto wspomnieć, że wyniki produkcji przemysłowej we wrześniu wciąż są poniżej poziomów notowanych przed rokiem. Dotyczy to również nowych zamówień w przemyśle czy handlu hurtowego (tutaj na wyniki wpływa m.in. wysoka baza sprzed roku).

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.