Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

28.11.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – X 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła w ujęciu rocznym o 1,5%, wzrosła zaś w budownictwie o 4,6% r/r.


Zatrudnienie i płace

W okresie I-X br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,4% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 528 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,7% (do 2 750 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie styczeń-październik 2023 roku widoczny był w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 6,3%); zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,4%). Z kolei największe spadki zatrudnienia widoczne są w przypadku: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (o 12,7%); produkcji mebli (o 7,3%); produkcji wyrobów tekstylnych (o 7,0%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-X 2023 roku wyniosło 7 360 PLN i było wyższe o 12,1% niż przed rokiem.

W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) płace wzrosły – najwyżej w branży wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 18,4%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w okresie styczeń-październik zanotowano w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (12 909 PLN) oraz informacji i komunikacji (12 494 PLN). Najniższe wynagrodzenia płacono w tym okresie pracownikom zatrudnionym przy produkcji odzieży (4 653 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-październik 2023 roku spadła o 1,5% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 4,6% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle dotknęły takie branże jak m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 17,3%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 15,1%), czy produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 13,7%). Produkcja w pierwszych dziesięciu miesiącach br. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła najmocniej w przypadku produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 16,0%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-X 2023 roku spadła przeciętnie o 0,8% r/r. Największy spadek zaobserwowano w przypadku wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (o 18,9%). Z kolei najwyższy wzrost wydajności widoczny jest w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,1%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Analizując dane branżowe z okresu I-X 2023 roku należy zauważyć, że wyniki produkcji przemysłowej wciąż znajdują się poniżej poziomów notowanych przed rokiem. Dużo lepsze wyniki notuje budownictwo. Prognozy KIG przewidują, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku produkcja przemysłowa powinna notować już dodatnią dynamikę wzrostu.


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.