Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - 28.02.2020 r.

04.03.2020

W opracowaniu prezentowane są dane dotyczące sektora przedsiębiorstw. Najszerszy zakres danych dostępny jest dla przemysłu i budownictwa – gdzie zaprezentowany jest: poziom sprzedaży i aktualne tempo jej wzrostu wraz z przeciętną wydajnością pracownika mierzoną sprzedażą przypadającą na jednego zatrudnionego, poziom i dynamika zatrudnienia, poziom i dynamika płac, dynamika wydajności. W przypadku pozostałych branż informacja dotyczy poziomu i dynamiki płac oraz poziomu i dynamiki zatrudnienia.

POBIERZ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.