Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

29.02.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu 2024 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 1,6% a w budownictwie spadła o 6,1% r/r.


Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. było o 0,2% niższe niż rok wcześniej i wyniosło 6 516 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,8% (do 2 730 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w styczniu br. roku zanotowano w takich branżach jak m.in.: handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa (o 5,0%); zakwaterowanie i gastronomia (o 4,8%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (o 4,5%). Z kolei największe spadki zatrudnienia obserwowano w przypadku takich branż jak m.in. produkcja wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny (o 6,8%); produkcja odzieży (o 5,1%); czy produkcja mebli (o 5,0%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 roku wyniosło 7 768 PLN i było wyższe o 12,8% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły – najmocniej w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 20,3%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w pierwszym miesiącu 2024 roku zapewniały takie branże jak m.in. informacja i komunikacja (12 635 PLN); wytwarzanie i zaopatrywanie  w energię elektryczną, gaz i wodę (11 747 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (5 039 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. wzrosła o 1,6% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 6,1% r/r.

Największe wzrosty sprzedaży w przemyśle widoczne były w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21,0%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 20,4%). Z kolei największy spadek produkcji dotyczył produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 26,2%).

Wydajność w przemyśle styczniu 2024 roku wzrosła przeciętnie o 2,4% r/r. Największy wzrost zaobserwowano w przypadku produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 19,0%), a największy spadek w produkcji urządzeń elektrycznych (o 23,2%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Analizując dane na temat kondycji branż ze stycznia br. warto podkreślić, że np. wyniki przemysłu czy handlu hurtowego na początku roku okazały się niższe od oczekiwań rynkowych. KIG podtrzymuje jednak prognozę, że w kolejnych miesiącach – m.in. ze względu na efekt bazy – wyniki (szczególnie w branżach przemysłowych) powinny się poprawiać.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.