Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 29.04.2019 r.

27.06.2019

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III wyniosło 6382 ty. Osób i tym samym okazało się o 3,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególną uwagę zwracają wzrosty zatrudnienia w produkcji wyrobów tytoniowych (o 13,0%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 10,8%). W branżach tych zanotowano również wysoki wzrost płac, marcu wyniósł on odpowiednio o 7,8% i 10,3% w stosunku do okresu analogicznego. Z drugiej strony skali warto wskazać spadki w zatrudnieniu – najgłębsze odnotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 8,8%) oraz produkcji odzieży (o 4,1%).

W pierwszym kwartale w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5015 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,7%. Zwraca uwagę iż wciąż utrzymuje się znaczę zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-III odnotowano w branżach: informacja i telekomunikacja (wyższe o  77,5%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 68,9%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 64,5%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 55,7%), górnictwo i wydobywanie (49,8%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 44,7%) oraz produkcja wyrobów tytoniowych (o 39,4%). Analizując dane o płacach należy mieć na uwadze, że mogą być one wyższe z przyczyn sezonowych – w pierwszym kwartale roku pracodawcy wypłacają premie i nagrody.

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-III odnotowano w branżach: produkcja odzieży (o 41,0%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 37,4%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,5%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,0%) oraz produkcja artykułów spożywczych (o 15,9%).

Warto podkreślić, że pomimo spadków w zatrudnieniu oraz najniższych płac, w branży produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji odzieży, płace tam rosły – w marcu były wyższe odpowiednio o 3,8% i 6,8%, niż przed rokiem.

W załączeniu pełny materiał.

Raport pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.