Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - 29.12.2020

29.12.2020

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób, a wynagrodzenie – 5360 PLN.

 

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób i tym samym okazało się o 1,1% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w listopadzie zatrudnienie okazało się o 0,6 tys. osób, tj. o 0,01% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 75,9 tys. osób tj. o 1,2%. Stabilizacja zatrudnienia notowana w listopadzie jest wypadkową dwóch działających w przeciwnych kierunkach zjawisk. Dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wstrzymanych wiosną, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników. Z drugiej zaś strony na wyniki negatywnie wpłynęło wchodzenie części branż w okres wprowadzonych jesienią obostrzeń sanitarnych.

Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia po jedenastu miesiącach roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrudnienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,2%), gospodarce odpadami (o 3,2%), informacji i komunikacji (o 3,2%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 2,7%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,8%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,8%) oraz produkcji odzieży (o 9,1%), ale również w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,6%).

W okresie I-XI w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5360 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,2%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że w listopadzie przeciętne wynagrodzenie okazało się o 0,5% wyższe niż przed miesiącem. Listopad przyniósł sezonowe spowolnienie wzrostów płac, będące efektem mniej licznego pojawiania się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki listopada wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym.

Utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-XI odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 76,9%), informacja i komunikacja (o 72,2%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 52,0%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 50,4%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 39,9%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 36,0%) oraz produkcja napojów (o 29,3%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-XI, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,0%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 34,9%), zakwaterowanie i gastronomia (o 29,9%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 24,5%), produkcji mebli (o 22,7%), administracja i działalność wspierająca (o 24,0%), handel detaliczny (o 23,4%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 22,0%).

Zwraca uwagę, że w przypadku wyników poszczególnych branż silnie różnią się schematy wchodzenia i wychodzenia z okresu kryzysowego. Różna była reakcja w zakresie sprzedaży, zatrudnienia i poziomu płac. Na to nakłada się wejście lub nie, w negatywny czas obostrzeń jesiennych. Nie ma więc jednej uniwersalnej „litery” jakiej kształt można by próbować przypisać ostatniemu kryzysowi.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięcznyczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.