Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

06.05.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń – marzec 2024 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – marzec 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale 2024 roku. Produkcja sprzedana przemysłu spadła w analizowanym okresie o 0,7% r/r. W budownictwie produkcja spadła w ujęciu rocznym o 10,8%.


Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2024 r. było o 0,2% niższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 508 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,9% (do 2 727 tys. osób).

Spadki zatrudnienia w okresie styczeń-marzec br. roku dotknęły w największym stopniu takie branże jak m.in.: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 7,0%); produkcja odzieży (spadek o 5,6%); produkcja mebli (spadek o 4,9%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 4,4%). Wśród branż notujących wzrost zatrudnienia na czele znalazły się produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 4,7%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 4,5%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III 2024 roku wyniosło 8 077 PLN i było wyższe o 12,5% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły. Wśród branż o największych wzrostach wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw znalazła się m.in budowa budynków (wzrost o 21,3%); administracja i działalność wspierająca (o 17,2%); produkcja odzieży (16,2%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w okresie styczeń-marzec 2024 roku odnotowano w takich  branżach jak m.in. informacja i komunikacja (13 790 PLN); wydobywanie węgla (12 924 PLN); wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (12 529 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (5 256 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-marzec 2024 roku spadła o 0,7% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 10,8% r/r.

Na ogólny spadek produkcji przemysłowej wpłynęły gorsze niż przed rokiem wyniki w takich branżach jak m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 25,9%); wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 20,6%).  Z kolei największe wzrosty widoczne były m.in. w: produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 13,2%); poboru, uzdatniania i dostarczania wody (wzrost o 9,6%); produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 9,3%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku wzrosła przeciętnie o 0,2% r/r. Branże o największych wzrostach wydajności to m.in.: gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 8,7%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 8,1%); produkcja pojazdów samochodowych przyczep i naczep (wzrost o 7,7%). Największy spadek wydajności zanotowano w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (o 22,5%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Prezentując dane na temat kondycji branż w pierwszym kwartale 2024 roku warto wskazać m.in. na trudną sytuację w przemyśle, który w marcu br. zanotował gorsze od oczekiwanych wyniki.Niepokojący jest również spadek zamówień w przemyśle w porównaniu z ubiegłym rokiem. W kolejnych miesiącach wyniki (szczególnie w branżach przemysłowych) powinny zdaniem KIG ulegać poprawie, choć wcześniejsze prognozy zakładały, że początek roku będzie bardziej korzystny dla polskiej gospodarki.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.