Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

03.03.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace?

Branże - comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących stan poszczególnych branż w styczniu 2021 roku.

W przemyśle, sprzedaż okazała się o 0,9% wyższa niż przed rokiem ale niższa od oczekiwań rynkowych. Słabsze od prognoz okazały się również styczniowe wyniki budownictwa.  Produkcja budowlano-montażowa spadła o 10,0% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Branże związane z handlem i usługami wciąż borykają się ze skutkami zamknięcia gospodarki a kolejna fala pandemii i związane z nią obostrzenia dodatkowo mogą pogorszyć trudną sytuację.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w styczniu zatrudnienie okazało się o 0,24% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6314,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 2,0%.

Mimo ogólnego spadku zatrudnienia w ujęciu rocznym, w części branż zanotowano wzrosty. Dotyczy to m.in.: gospodarki odpadami i odzysku surowców (wzrost o 3,4%), produkcji wyrobów tytoniowych (wzrost o 3,0%), informacji i komunikacji (wzrost o 2,4%). Z kolei największe spadki zatrudnienia w stosunku do stycznia ubiegłego roku zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek o 17,2%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 16,3%) oraz produkcji odzieży (spadek o 14,1%).

W styczniu 2021 w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 537 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,8%.

Płace w poszczególnych branżach są zróżnicowane. W styczniu najwyższe zanotowano w branżach: informacja i komunikacja (9 658 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (8 432 PLN), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (8 410 PLN). Najniższe płace w styczniu otrzymywali pracownicy zatrudnieni produkcji odzieży (3 469 PLN).

Najwyższy wzrost płac w porównaniu do stycznia ubiegłego roku zanotowano w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 8,3%). Na drugim końcu zestawienia znalazła się produkcja wyrobów tytoniowych, gdzie płaca w stosunku rocznym spadła o 4,0%.

Produkcja i wydajność

W styczniu 2021 produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,1% niższa niż w grudniu i jednocześnie o 0,9% wyższa niż przed rokiem. Dane te są niższe od prognoz rynkowych. Dodatni wynik w ujęciu rocznym to zasługa m.in. bardzo dobrych wyników sprzedaży m.in. w branży produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 31,3%) i gospodarki odpadami i odzysku surowców (wzrost o 12,5%). Więcej niż przed rokiem sprzedała również branża produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 8,6%) i produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 5,9%).  Niestety w części branż sprzedaż mocno spadła w porównaniu z wynikami z ubiegłego roku. Najmocniejsze spadki zaliczyły m.in.: produkcja skór i wyrobów skórzanych (spadek o 27,6%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (spadek o 20,4%), budowa budynków (spadek o 14,4%).

Jeśli chodzi o wydajność w przemyśle, najlepsze wyniki w styczniu zanotowała branża produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 32,1%). Wzrost zaobserwowano również m.in. w produkcji metali (o 10,9%), wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 10,0%) i produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 9,5%)

Należy podkreślić, że podobnie jak w innych statystykach, dane styczniowe ze względu na swoją specyfikę nie powinny być podstawą do formułowania długofalowych prognoz dotyczących sprzedaży, zatrudnienia czy płac w poszczególnych branżach na przestrzeni całego roku. Dodatkowo, niepewność związana pandemią i ewentualnym wprowadzaniem kolejnych ograniczeń dla branż i poszczególnych województw powoduje, że jakiekolwiek prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.