Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 30.08.2019

05.09.2019

Z lipcowego zestawienia danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VII wyniosło 6389 tys. osób i tym samym okazało się o 2,8% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wciąż największe wzrosty zatrudnienia odnotowuje się w produkcji wyrobów tytoniowych (o 13,5%) oraz produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 11,2%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 9,5%) oraz produkcji odzieży (o 5,5%).

W pierwszych siedmiu miesiącach w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5094 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,8%. Wciąż utrzymuje się znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VII odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 89,1%), informacja i komunikacja (o 72,8%), górnictwo i wydobywanie (o 53,8%) – w szczególności wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 62,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 50,2%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 40,9%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 36,6%) oraz produkcja napojów (o 33,7%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-VII, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 41,7%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 36,7%), zakwaterowanie i gastronomia (o 27,1%), administracja i działalność wspierająca (o 26,7%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 26,0%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 24,6%), handel detaliczny (o 24,4%), oraz produkcji mebli (o 23,4%). Warto podkreślić, że w wyżej wymienionych branżach, pomimo najniższych płac w stosunku do średniej, w lipcu uposażenie było wyższe, niż przed rokiem.

 

Raport: pobierz pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.