Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 30.12.2019 r.

03.01.2020

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem zawierającym dane o sektorze przedsiębiorstw. Najszerszy zakres danych dostępny jest dla przemysłu i budownictwa – gdzie zaprezentowany jest poziom sprzedaży i aktualne tempo jej wzrostu wraz z przeciętną wydajnością pracownika mierzoną sprzedażą przypadającą na jednego zatrudnionego, poziom i dynamika zatrudnienia, poziom i dynamika płac, dynamika wydajności. W przypadku pozostałych branż informacja dotyczy poziomu i dynamiki płac oraz poziomu i dynamiki zatrudnienia.

Pobierz RAPORT

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.