Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

04.06.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – kwiecień 2024

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie o 0,9% r/r. W budownictwie produkcja spadła w ujęciu rocznym o 8,9%.


Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IV 2024 r. było o 0,3% niższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 509 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,9% (do 2 728 tys. osób).

Spadki zatrudnienia w okresie styczeń-kwiecień br. widoczne były najbardziej w takich branżach, jak m.in. produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 6,7%); produkcja odzieży (spadek o 6,1%); produkcja mebli (spadek o 4,6%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 4,5%). Zatrudnienie wzrosło z kolei w takich branżach jak m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 4,5%); zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 4,3%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IV 2024 roku wyniosło 8 133 PLN i było wyższe o 12,3% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły. Wśród branż o największych wzrostach wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw znalazła się m.in.: budowa budynków (wzrost o 22,7%); produkcja odzieży (wzrost o 16,5%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 16,1%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku odnotowano w takich  branżach jak m.in. informacja i komunikacja (13 777 PLN); wydobywanie węgla (13 408 PLN). Najniżej opłacani byli pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (5 279 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie pierwszych czterech miesięcy 2024 roku wzrosła o 0,9% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 8,9% r/r.

Na ogólny wzrost produkcji przemysłowej wpłynęły lepsze niż przed rokiem wyniki w takich branżach jak m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 15,3%); gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 11,4%). Największe zaś spadki wzrosty widoczne były m.in. w przypadku: produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 24,5%); wydobywania węgla kamiennego (spadek o 19,1%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-IV 2024 roku wzrosła przeciętnie o 1,8% r/r. Branże o największych wzrostach wydajności to m.in.: gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 10,8%); produkcja odzieży (wzrost o 10,8%); produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 10,3%). Największy spadek wydajności zanotowano w przypadku produkcji urządzeń elektrycznych (o 20,9%).

Zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Prezentując dane na temat kondycji branż w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku warto wspomnieć o pozytywnie zaskakujących danych o produkcji przemysłowej, czy handlu hurtowym w kwietniu. Ponadto, dodatni wzrost osiągnięty w przemyśle w okresie I-IV br. w porównaniu z ubiegłym rokiem, czyni bardziej prawdopodobnymi prognozy zakładające, że w kolejnych miesiącach przedsiębiorstwa utrzymają się na ścieżce wzrostu.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.