Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

28.06.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku

 

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – maj 2024

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie o 0,3% r/r. W budownictwie produkcja spadła w ujęciu rocznym o 8,8%.


Zatrudnienie i płace

Zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw w okresie I-V 2024 r. było o 0,3% niższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 504 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 1,0% (do 2 725 tys. osób).

W analizowanym okresie I-V 2024 roku spadki zatrudnienia dotknęły takie branże jak m.in.: produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 6,6%); produkcja odzieży (spadek o 6,0%); produkcja mebli (spadek o 4,6%); produkcja urządzeń elektrycznych (spadek o 4,5%). Zatrudnienie wzrosło z kolei w takich branżach jak m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 4,8%); zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 4,2%); handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz ich naprawa (wzrost o 4,2%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-V 2024 roku wyniosło 8 113 PLN i było wyższe o 12,0% niż przed rokiem. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace wzrosły. Wśród branż notujących największe wzrosty wynagrodzeń w całym sektorze przedsiębiorstw są m.in.: budowa budynków (wzrost o 21,6%); produkcja odzieży (wzrost o 16,9%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 16,6%).

Wśród branż notujących najwyższe poziomy wynagrodzenia w okresie styczeń-maj 2024 roku znalazły się m.in. informacja i komunikacja (13 673 PLN); wydobywanie węgla (12 924 PLN).Z kolei najniższe wynagrodzenia wypłacano m.in. w produkcji odzieży (5 285 PLN); zakwaterowaniu i gastronomii (5 975 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2024 roku wzrosła o 0,3% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana spadła o 8,8% r/r.

Na ogólny wzrost produkcji przemysłowej złożyły się wyniki osiągnięte w takich branżach jak m.in.: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 13,0%); gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 10,6%); pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (wzrost o 10,1%). Spadki produkcji w ujęciu rocznym w okresie I-V 2024 roku dotknęły m.in.: produkcji urządzeń elektrycznych (spadek o 25,3%); wydobywanie węgla (spadek o 18,1%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-V 2024 roku wzrosła przeciętnie o 1,3% r/r. Wśród branż o największych wzrostach wydajności znalazły się m.in.: gospodarka odpadami, odzysk surowców (wzrost o 9,8%); produkcja wyrobów z drewna, korka i wikliny (wzrost o 9,4%); produkcja odzieży (wzrost o 8,9%). Największy spadek wydajności zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 21,8%); wydobywania węgla (spadek o 18,6%).

Zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Dane na temat kondycji branż w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku pokazują m.in. spadek dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej w stosunku do wyników osiąganych przed rokiem (0,3% w okresie I-V 2024 r. wobec 0,9% za okres I-IV 2024 r.). Warto również wspomnieć, że majowe dane o produkcji przemysłowej oraz produkcji budowlanej okazały się gorsze od prognoz. Rozczarowujące są również dane z maja o handlu hurtowym oraz nowych zamówieniach w przemyśle. Po bardziej optymistycznym kwietniu, majowe dane z gospodarki pokazują, że powrót na ścieżkę dynamicznego wzrostu może być trudniejszy niż wydawało się przed kilkoma miesiącami.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.