Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

29.06.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-V 2021 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 18,1% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym maju produkcja wzrosła o 29,8% r/r.

Coraz lepsze wyniki notuje budownictwo. Co prawda w okresie I-V 2021 roku sprzedaż w budownictwie spadła o 6,7%, ale warto przypomnieć, że w okresie styczeń-kwiecień spadek ten wyniósł 10,4%. W samym maju, w stosunku do ubiegłego roku, produkcja budowlana wzrosła o 4,7%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 0,8% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 323 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle spadło o 0,5% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-V 2021 wyniosło średnio 2 729 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 15,1%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii oraz produkcji odzieży (o 13,3%).

Zatrudnienie w okresie I-V 2021 roku zwiększyło się m.in. w: gospodarce odpadami, odzysku surowców, produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – we wszystkich wspomnianych o 3,3%.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-maj 2021 roku wyniosło 5 702 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,4%.

Płace w pierwszych pięciu miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty płac zaobserwowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 14,0%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 12,5%), produkcji mebli (o 12,4%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 11,5%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,2%) oraz produkcji odzieży (o 11,0%). Najmniej wzrosły płace w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 2,1%).

Na najwyższe wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy w branży informacja i komunikacja, gdzie płace w okresie I-V przekroczyły 10 tys. PLN i wyniosły średnio 10 023 PLN. Poniżej tego progu znajdują się m.in. takie branże jak: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (9 339 PLN), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (8 575 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 476 PLN) czy produkcja wyrobów farmaceutycznych (8 344 PLN).

Najniższe wynagrodzenia oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 566 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 806 PLN) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3 920 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-maj 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,1% wyższa niż przed rokiem (dane za sam maj mówią o wzroście o 29,8% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie spadła o 6,7% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w branżach: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 53,5%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 47,7%), produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 44,6%). Z kolei największy spadek produkcji dotknął produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 10,4%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych pięciu miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 18,7%. Największy wzrost wydajności zanotowano przy produkcji urządzeń elektrycznych (o 50,2%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 49,8%) oraz produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 43,5%).

Analizując wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-maj trzeba zaznaczyć, że część branż (gastronomia, zakwaterowanie) wciąż boryka się ze skutkami pandemii. Przemysł natomiast mocno nadrabia zaległości po ubiegłorocznych spadkach, chociaż w kolejnych miesiącach prawdopodobnie zmniejszał się będzie efekt niskiej bazy z ubiegłego roku.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.