Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

27.07.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VI 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 18,2% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym czerwcu produkcja wzrosła o 18,4% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie była niższa o 2,8% niż przed rokiem. W samym czerwcu, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,4%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 0,3% niższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 333 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,1% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-VI 2021 wyniosło średnio 2 733 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 14,0%), produkcji odzieży (o 13,1%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,0%).

Zatrudnienie w okresie I-VI 2021 roku zwiększyło się m.in. w: produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,3%), informacji i komunikacji (o 3,6%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%), gospodarce odpadami, odzysku surowców (o 3,4%) i produkcji mebli (o 3,1%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wyniosło 5 725 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,8%.

Płace w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Duże wzrosty zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 14,9%), produkcji mebli (o 13,3%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 12,7%) oraz handlu hurtowym i detalicznym pojazdów samochodowych oraz ich naprawie (o 12,2%). Najmniej wzrosły płace w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 1,6%).

W okresie I-VI 2021 roku na czoło tabeli wysokości zarobków wysunęła się branża produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, gdzie płace przekroczyły próg 10 tys. PLN i wyniosły średnio 10 885 PLN. W informacji i komunikacji płacono przeciętnie 10 011 PLN. Poniżej progu 10 tys. PLN znalazły się m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (8 424 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 374 PLN) czy produkcja wyrobów farmaceutycznych (8 341 PLN).

Najniższe wynagrodzenia oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 579 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 823 PLN) oraz zakwaterowanie i gastronomia (3 993 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-czerwiec 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 18,2% wyższa niż przed rokiem (dane za sam czerwiec mówią o wzroście o 18,4% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie spadła o 2,8% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w branżach: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 51,0%), produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 45,0%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 42,4%). Największy spadek dotknął produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 6,9%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych sześciu miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 18,1%. Największy wzrost wydajności zanotowano przy produkcji urządzeń elektrycznych (o 47,0%), produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 43,0%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 42,5%).

Patrząc na wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-czerwiec można zaobserwować, że przemysł wciąż nadrabia zaległości po ubiegłorocznych spadkach ale wraz z malejącym efektem bazy dynamika zapewne będzie ulegać spłaszczeniu. Wciąż nie wiadomo, jaki wpływ na sytuację gospodarczą w kolejnych miesiącach (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw sektora usługowego) będzie miała sytuacja epidemiczna i spodziewana, czwarta fala pandemii.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.