Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

26.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – XII 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, w całym 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu spadła w ujęciu rocznym o 1,5% a w budownictwie produkcja w okresie I-XII 2023 roku wzrosła o 5,0% r/r.


Zatrudnienie i płace

W okresie I-XII ub.r. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,3% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło średnio 6 529 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,7% (do 2 748 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie styczeń-grudzień 2023 roku zanotowano w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 5,9%); zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%); magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (o 4,7%).

Największe spadki zatrudnienia obserwowano w przypadku: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (o 12,7%); produkcji mebli oraz produkcji wyrobów tekstylnych (o 7,0%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2023 roku wyniosło 7 444 PLN i było wyższe o 11,9% niż przed rokiem.

We wszystkich analizowanych przez GUS branżach płace w okresie I-XII ub.r. wzrosły – najwyżej w wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (o 17,3%).

Najwyższy poziom wynagrodzenia w okresie styczeń-grudzień 2023 zapewniały takie branże jak m.in. wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (14 235 PLN), czy informacja i komunikacja (12 511 PLN).

Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (4 693 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w całym roku 2023 roku spadła o 1,5% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 5,0% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle widoczne były w takich branżach jak np.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (spadek o 15,4%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 14,6%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,9%); pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 12,4%). Z kolei największy wzrost produkcji dotyczył pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 14,6%)

Wydajność w przemyśle w okresie I-XII 2023 roku spadła przeciętnie o 0,8% r/r. Największy spadek zaobserwowano w przypadku wydobycia węgla kamiennego i brunatnego (o 17,1%) a największy wzrost – produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 11,4%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Obserwując kondycję branż w ubiegłym roku należy zauważyć, że np. wyniki produkcji przemysłowej za okres I-XII 2023 okazały się niższe od notowanych rok wcześniej. Patrząc na inne dane publikowane przez GUS, dotyczące m.in. nowych zamówień w przemyśle, nie należy oczekiwać w najbliższych miesiącach spektakularnych wzrostów. Pozytywnie będzie tu jednak oddziaływał efekt niskiej bazy z ubiegłego roku, co powinno być już widoczne w danych za pierwsze miesiące 2024 roku.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.