Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

03.10.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – VIII 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,9%, wzrosła zaś w budownictwie o 1,0% r/r.


Zatrudnienie i płace

W okresie I-VIII br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,5% wyższe niż przed rokiem i wyniosło średnio 6 531 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło r/r o 0,7% (do 2 752 tys. osób).

Najwyższy wzrost zatrudnienia w okresie styczeń-sierpień 2023 roku zaobserwowano w takich branżach jak m.in.: informacja i komunikacja (o 7,2%); zakwaterowanie i gastronomia (o 5,8%) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,7%). Największe spadki zatrudnienia widoczne są w przypadku: poboru, uzdatniania i dostarczania wody (o 12,9%); produkcji wyrobów tekstylnych (o 7,4%) czy produkcja mebli (o 7,2%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-VIII 2023 roku wyniosło 7 322 PLN i było wyższe o 12,2% niż przed rokiem.

W niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza budową budynków) zanotowano wzrosty płac. Najwyższy wzrost widoczny był w transporcie lądowym i rurociągowym (o 17,4%).

Najwyższe wynagrodzenia w okresie styczeń-sierpień otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branży wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (12 609 PLN). Najniższe poziomy wynagrodzeń, widoczne są w produkcji odzieży (4 613 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-sierpień 2023 roku spadła o 1,9% w ujęciu rocznym. Produkcja budowlana wzrosła o 1,0% r/r.

Największe spadki sprzedaży w przemyśle dotknęły takie branże jak m.in.: wydobywanie węgla (o 21,9%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 17,7%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 16,9%). Wzrost produkcji w ujęciu rocznym widoczny był z kolei w przypadku m.in. produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 19,8%) czy też produkcji urządzeń elektrycznych (wzrost o 12,8%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VIII 2023 roku spadła przeciętnie o 1,2% r/r, a największy spadek zanotowało wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 23,3%). Z kolei najwyższy wzrost wydajności dotyczył produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 17,3%).

Powyższe zestawienie nie uwzględnia danych dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Analizując dane z okresu I-VIII 2023 roku warto zaznaczyć, że sierpień był kolejnym miesiącem, w którym dane o produkcji przemysłowej okazały się niższe od prognoz, rozczarowujące były również sierpniowe dane o handlu hurtowym i nowych zamówieniach. KIG zakłada jednak, że jesienią br. powinny pojawić się pewne oznaki poprawy wskaźników.

 


Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.