Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach w okresie I-XI 2021

04.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-listopad 2021 roku

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wynik o 15,0 % wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
W samym listopadzie produkcja wzrosła o 15,2% r/r.
W budownictwie produkcja sprzedana w analizowanym okresie wzrosła r/r o 3,7%.
W samym listopadzie, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku aż o 12,7%.


Zatrudnienie i płace
W okresie styczeń-listopad 2021 roku zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 0,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 337 tys. osób.  Przeciętne zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,5% (w okresie I-XI 2021 r. wyniosło średnio 2 730 tys. osób).

Z danych wynika, że w okresie I-XI 2021 roku najwyższy wzrost zatrudnienia (o 17,9%) zanotowano w przypadku magazynowania i działalności usługowej wspierającej transport (jest to efekt ponadprzeciętnej skali wzrostu zatrudnienia w tej branży w ostatnich miesiącach). Inne branże, w których zatrudnienie wzrosło w stosunku do roku 2020 to m.in.: informacja i komunikacja (wzrost o 4,6%), produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (wzrost o 4,4%), produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 3,6%) czy też gospodarka odpadami, produkcja mebli i produkcja urządzeń elektrycznych ze wzrostami na poziomie 3,5%. Nie wszystkie branże mogą pochwalić się wzrostami zatrudnienia. W okresie I-XI 2021 roku spadki w ujęciu rocznym zanotowano m.in. w branży produkcji odzieży (spadek o 12,5%) i produkcji skór i wyrobów skórzanych (spadek o 12,4%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniosło 5 816 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,5%.

Płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Najwyższy poziom zaobserwowano w przypadku produkcji odzieży (o 12,9%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 12,1%) oraz produkcji wyrobów z metali (o 11,8%). Najniższe wzrosty dotyczyły produkcji napojów (o 3,2%) oraz wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,0%).

Jeśli chodzi o wysokość średnich wynagrodzeń, największe ich poziomy widoczne są w takich branżach jak produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 116 PLN) oraz informacja i komunikacja (9 993 PLN).  Z kolei najniższe wynagrodzenia średni w okresie I-XI 2021 roku otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (3 689 PLN) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (3 909 PLN).


Produkcja i wydajność
Produkcja sprzedana przemysłu w okresie styczeń-listopad 2021 roku okazała się o 15,0% wyższa niż przed rokiem (dane za sam listopad mówią o wzroście o 15,2% r/r). W tym samym okresie produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 3,7% r/r.

Produkcja urządzeń elektrycznych oraz produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych okazały się branżami o najwyższych wzrostach sprzedaży (obie zanotowały wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym o 28,6%). Duży wzrost widoczny jest również w przypadku zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 27,9%). Spadki sprzedaży dotknęły produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 6,7%) oraz produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,5%).

W okresie I-XI 2021 roku wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 14,4%. W największym stopniu wzrosła wydajność całej sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (o 31,4%). Wzrost o ponad 20 proc. odnotowano również w przypadku produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych w elektrycznych (o 25,6%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 24,3%), produkcji odzieży (o 23,1%) oraz produkcji metali (o 22,1%).

Dane za okres I-XI 2021 roku pokazują, że pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego branże radzą sobie z utrzymywaniem dodatniej (w przypadku niektórych – bardzo wysokiej) dynamiki sprzedaży. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu na wynikach przedsiębiorstw odbiją się m.in. wprowadzone od stycznia zmiany podatkowe a także rosnąca inflacja. Niepokojące są również zapowiedzi wprowadzania ograniczeń w związku z kolejną falą zakażeń koronawirusem.

 

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 31.12.2021

Monthly review of economic situation in industries 31.12.2021

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.