Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

27.11.2020

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-X wyniosło 6322 tys. osób i tym samym okazało się o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, w październiku zatrudnienie okazało się o 5,9 tys. osób, tj. o 0,1% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 65,0 tys. osób tj. o 1,0%. Wzrost zatrudnienia notowany w październiku jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. Notowany był też wzrost związany z zatrudnianiem nowych pracowników.

Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia w pierwszych dziesięciu miesiącach roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrudnienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,3%), gospodarce odpadami (o 3,5%), informacji i komunikacji (o 3,3%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 3,0%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,9%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,9%) oraz produkcji odzieży (o 8,7%), ale również w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,9%).

W okresie I-X w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5347 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,5%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że przeciętne wynagrodzenie okazało się o 1,6% wyższe niż przed miesiącem. Październik przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Na wyniki października wpływ miało też stopniowe przywracanie pracowników do pracy po wcześniejszych przerwach oraz najprawdopodobniej również wyższe wypłaty dla osób objętych systemem akordowym.

Znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami utrzymuje się. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-X odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 78,3%), informacja i komunikacja (o 72,8%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 51,1%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 49,1%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 40,2%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 35,1%) oraz produkcja napojów (o 30,3%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-X, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,0%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 35,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 29,7%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 24,7%), produkcji mebli (o 23,1%), administracja i działalność wspierająca (o 23,6%), handel detaliczny (o 23,1%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 22,1%).

Zwraca uwagę, że w przypadku wyników poszczególnych branż silnie różnią się schematy wchodzenia i wychodzenia z okresu kryzysowego. Różna była reakcja w zakresie sprzedaży, zatrudnienia i poziomu płac. Nie ma więc jednej uniwersalnej „litery” jakiej kształt można by próbować przypisać ostatniemu kryzysowi.

Pobierz [RAPORT]


Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Karolina Makijewska
Ekonomistka 
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.