Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

28.10.2020

Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX wyniosło 6327 tys. osób i tym samym okazało się o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw, we wrześniu zatrudnienie okazało się o 0,3% wyższe niż przed miesiącem. Po bardzo złych kwietniu i maju w miesiącach letnich widać już było postępującą systematycznie poprawę, wynikającą z przywracania do pracy wcześniej wstrzymywanych działalności oraz przywracania zwykłego wymiaru pracy.

Mimo odnotowanego przeciętnego spadku zatrudnienia w pierwszych trzech kwartałach roku, w części branż obserwowano silne wzrosty zatrudnienia – choćby w produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,4%), gospodarce odpadami (o 3,6%), robotach budowlanych specjalistycznych (o 3,5%) informacji i komunikacji (o 3,4%), magazynowaniu (o 2,8%), transporcie lądowym i rurociągowym (o 2,7%). Głębokie spadki zatrudnienia zwracają szczególną uwagę w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 11,6%) oraz produkcji odzieży (o 8,5%), ale również w administrowaniu działalności wspierającej (o 5,9%).

Skrajnie różna jest sytuacja pomiędzy poszczególnymi branżami przemysłowymi w zakresie dynamiki sprzedaży. W okresie I-IX 2020 sprzedaż w przemyśle była przeciętnie o 3,2% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W części branż sprzedaż okazała się jednak wyraźnie wyższa niż przed rokiem, choćby w: gospodarce odpadami (o 9,7%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 7,5%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 7,1%), produkcji wyrobów tytoniowych (o 5,2%). W tym samym czasie głęboki regres odczuwalny był w:  produkcji pojazdów samochodowych przyczep i naczep (o 20,3%), wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (o 20,0%), produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,4%), produkcji maszyn i urządzeń (o 13,2%). Co ważne silne zróżnicowanie utrzymuje się do chwili obecnej. We wrześniu w produkcji urządzeń elektrycznych zanotowano sprzedaż o 26,6% wyższą niż przed rokiem a w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 22,8%. W przypadku zaś produkcji pozostałego sprzętu transportowego sprzedaż była we wrześniu niższa niż przed rokiem o 25,6%, a w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego niższa o 17,8%.

W pierwszych trzech kwartałach roku w sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5330 PLN. Okazało się ono wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,5%.  Z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw wynika, że przeciętne wynagrodzenie wzrosło we wrześniu o 0,6%, a w stosunku do notowanego przed rokiem o 5,6%. Wzrost płac we wrześniu jest zjawiskiem typowym (wypłacane są wtedy premie i nagrody), a tegoroczna poprawa okazała się lepsza od oczekiwanej. Może to świadczyć o postępującym przyspieszaniu gospodarki po krytycznych miesiącach.

Znaczące zróżnicowanie przeciętnej płacy pomiędzy branżami utrzymuje się. Najwyższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX odnotowano w branżach: produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wyższe o 81,1%), informacja i komunikacja (o 73,5%), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 52,2%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 49,3%), produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 41,1%), produkcja wyrobów tytoniowych (o 36,3%) oraz produkcja napojów (o 29,8%).

Najniższe płace w stosunku do średniej w okresie I-IX, odnotowuje się w branżach: produkcja odzieży (niższe o 39,2%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 35,3%), zakwaterowanie i gastronomia (o 29,5%), produkcja wyrobów tekstylnych (o 24,9%), produkcji mebli (o 23,7%), administracja i działalność wspierająca (o 23,5%), handel detaliczny (o 22,9%), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 22,2%).

Zwraca uwagę, że w przypadku wyników poszczególnych branż silnie różnią się schematy wchodzenia i wychodzenia z okresu kryzysowego. Różna była reakcja w zakresie sprzedaży, zatrudnienia i poziomu płac. Nie ma więc jednej uniwersalnej „litery” jakiej kształt można by próbować przypisać ostatniemu kryzysowi.

Pobierz [RAPORT]

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.