Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

27.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IV 2022 roku

sytuacji gospodarczej

  • Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim – wynosi ona 2,9%.
  • W przemyśle i w budownictwie najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – odpowiednio 7 094 PLN i 8 337 PLN.
  • Największy wzrost produkcji przemysłowej w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku odnotowano w województwie mazowieckim (wzrost o 27,0%), a największy wzrost w budownictwie w województwie świętokrzyskim (o 73,4%)

Bezrobocie

W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 878,0 tys. osób i była o 24,1 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 175,8 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 5,2% była niższa niż w marcu o 0,2 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w marcu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc.

Kwiecień zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Jest to związane m.in. z wzrostem popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych oraz wzrostem zatrudnienia w firmach w związku z realizacją tegorocznego poziomu zamówień.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w kwietniu w województwie warmińsko-mazurskim (8,3%) a najniższe w wielkopolskim (2,9%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie okresie I-IV 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 6 341 PLN w przemyśle i 6 223 PLN w budownictwie.

W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 10,7% a w budownictwie o 13,3%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień br. zanotowano w województwie mazowieckim – 7 094 PLN. Najniższe płace otrzymywali pracownicy w województwie warmińsko-mazurskim (5 469 PLN).

Województwo mazowieckie może również pochwalić się najwyższym poziomem średnich wynagrodzeń w budownictwie (średnio 8 337 PLN). Regionami o najniższym poziomie wynagrodzeń w budownictwie były lubelskie i świętokrzyskie (4 721 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych czterech miesiącach 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 15,1%. We wszystkich regionach zanotowano wzrost – największy w województwie mazowieckim (o 27,0%). Wysokie wzrosty osiągnięto również m.in. w województwach: zachodniopomorskim (o 24,9%), podkarpackim (o 20,9%), łódzkim (o 20,1%). Najsłabiej produkcja rosła w województwie dolnośląskim (wzrost o 5,1%).

Wydajność w przemyśle w analizowanym okresie wzrosła przeciętnie o 13,5% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w mazowieckim (o 26,1%) a najniższy w dolnośląskim (o 3,5%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w pierwszych czterech miesiącach 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 36,2% w stosunku do wyników osiągniętych przed rokiem. We wszystkich województwach zanotowano wzrosty – najwyższy poziom osiągnięto w województwach: świętokrzyskim (o 73,4%), łódzkim (o 60,4%).

We wszystkich województwach wzrosła również wydajność – średnio o 34,7% r/r. Najwyższe wzrosty odnotowano w województwach: świętokrzyskim (o 71,5%), łódzkim (o 65,0%) i pomorskim (o 57,2%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku oddano do użytku 73 506 mieszkań – o 2,0% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie łódzkim (o 33,1%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 32,4%.

 


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 27.05.2022

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships 27.05.2022

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.