Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

29.06.2022

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.06.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-V 2022 roku.

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim – wynosi ona 2,8%.

Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i w budownictwie otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – odpowiednio 7 060 PLN i 8 427 PLN.

W okresie I-V 2022 roku największy wzrost produkcji odnotowano: w przemyśle – w województwie zachodniopomorskim (o 26,9%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 79,4%).

 

Bezrobocie

W końcu maja br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 850,2 tys. osób i była o 27,8 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 176,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu maja 5,1% była niższa niż w kwietniu o 0,1 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w kwietniu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w maju 2022 była zgodna z prognozą KIG. Maj zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w maju w województwie warmińsko-mazurskim (7,9%) a najniższe w wielkopolskim (2,8%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie okresie I-V 2022 roku wyniosło średnio dla całego kraju 6 346 PLN w przemyśle i 6 274 PLN w budownictwie.

W stosunku do wyników z ubiegłego roku płace w przemyśle wzrosły o 11,0% a w budownictwie o 13,4%.

W województwie mazowieckim odnotowano najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (w okresie styczeń-maj br.) – 7 060 PLN. Najniższy – w województwie warmińsko-mazurskim (5 448 PLN).

Mazowieckie znalazło się również na czele tabeli wynagrodzeń w budownictwie, z wynikiem 8 427 PLN. Regionem o najniższym poziomie wynagrodzeń w budownictwie jest województwo świętokrzyskie (4 743 PLN).

 

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-V 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 14,6%. Wszystkie regiony odnotowały wzrost. Na czele znalazło się województwo zachodniopomorskie (wzrost produkcji o 26,9%). Dobrym wynikiem – wzrost o 24,5% – może pochwalić się również m.in. województwo mazowieckie. Najwolniej produkcja rosła w województwie dolnośląskim (wzrost o 2,7%).

Wydajność w przemyśle w analizowanym okresie wzrosła przeciętnie o 13,0% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 25,1%) a najniższy w dolnośląskim (o 1,3%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła w skali całego kraju o 36,5% r/r. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach na czele z województwem świętokrzyskim (o 79,4%). Wydajność również wzrosła we wszystkich województwach a najbardziej dynamicznie w świętokrzyskim (o 77,1%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-styczeń-maj 2022 roku oddano do użytku 91 187 mieszkań – o 3,8% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 27,3%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 19,6%.

 

Pobierz! https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/06/Comiesieczny-przeglad-sytuacji-gospdarczej-w-wojewodztwach-28.06.2022.pdf

Download! https://kig.pl/wp-content/uploads/2022/06/Monthly-review-of-the-economic-situation-in-voivodships-28.06.2022.pdf

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.