Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – sierpień 2022 roku

o sytuacji gospodarczej


Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Najniższą stopę bezrobocia – 2,7% – zanotowano w województwie wielkopolskim.
  • Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle płacono w województwie dolnośląskim – średnio 7 310 PLN. Na czele regionów o najwyższym poziomie wynagrodzeń w budownictwie znalazło się województwo mazowieckie z wynikiem średnio 8 551 PLN.
  • W okresie I-VIII 2022 roku największy wzrost produkcji w przemyśle odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 24,9%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 89,7%).


Bezrobocie

W końcu sierpnia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 806,9 tys. osób i była o 3,3 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 153,9 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu sierpnia 4,8% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lipcu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem identycznym jak w lipcu. Stopa bezrobocia w sierpniu była zgodna z prognozą KIG.

Sierpień zazwyczaj przynosi stabilizację w statystykach bezrobocia.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie warmińsko-mazurskim (7,6%) a najniższe w wielkopolskim (2,7%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie styczeń-sierpień 2022 roku przeciętne uposażenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 462 PLN w przemyśle i 6 423 PLN w budownictwie.

Płace – w ujęciu rocznym – wzrosły w przemyśle o 11,5%, a w budownictwie o 13,1%.

W województwie dolnośląskim odnotowano najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 310 PLN. Najniższy – w warmińsko-mazurskim gdzie średnia płaca wyniosła 5 460 PLN.

Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie otrzymywali w analizowanym okresie pracownicy w województwie mazowieckim – średnio 8 551 PLN, a najniższe w województwie świętokrzyskim – 4 762 PLN (co ciekawe, to województwo może pochwalić się jednocześnie najwyższym wzrostem produkcji budowlanej w okresie I-VIII).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9%. Wszystkie regiony odnotowały wzrost. Na czele wciąż znajduje się województwo zachodniopomorskie (wzrost produkcji o 24,9%). Najsłabiej produkcja wrosła w województwie lubuskim (wzrost o 6,0%).

Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 11,3% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 22,3%) a najniższy w pomorskim (o 5,3%).


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-VIII 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 32,9%. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach. Najwyższy w województwie świętokrzyskim (o 89,7%). We wszystkich regionach wzrosła też wydajność – najmocniej w województwie świętokrzyskim (o 90,8%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-VIII 2022 roku oddano do użytku 145 532 mieszkania – o 1,8% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 38,1%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 24,0%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 28.09.2022

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships 28.09.2022

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.