Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

31.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku

o sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku.

  • Najniższą stopę bezrobocia – 2,8% – zanotowano w województwie wielkopolskim.
  • Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle płacono w województwie dolnośląskim – średnio 7 280 PLN.
  • Najwyższy poziom wynagrodzeń w budownictwie zanotowano w województwie mazowieckim – średnio 8 510 PLN.
  • W okresie I-IX 2022 roku największy wzrost produkcji w przemyśle odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 22,0%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 84,3%).


Bezrobocie

W końcu września br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 801,7 tys. osób i była o 5,2 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 133,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,1% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w sierpniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem identycznym jak w sierpniu. Stopa bezrobocia we wrześniu była wyższa od prognozowanej przez KIG oraz przez rynek jednak nie jest to związane z gorszą od oczekiwanej sytuacją, ale głównie efektem korekty w prezentowanych wcześniej przez GUS danych. Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwie podkarpackim (8,7%) a najniższe w wielkopolskim (2,8%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku przeciętne uposażenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 485 PLN w przemyśle i 6 458 PLN w budownictwie.
W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 11,8%, a w budownictwie o 13,1%.
Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim– średnio 7 280 PLN, a najniższy w warmińsko-mazurskim gdzie średnia płaca wyniosła 5 474 PLN.
Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – średnio 8 510 PLN, a najniższe w województwie świętokrzyskim – 4 816 PLN.


Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,3%. We wszystkich regionach osiągnięto wzrost produkcji. Najwyższy w województwie zachodniopomorskim (o 22,0%). Najwolniej produkcja rosła w województwie pomorskim (wzrost o 4,3%).

Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 10,9% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 19,5%) a najniższy w pomorskim (o 2,3%).


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-IX 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 32,0%. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach. Najwyższy w województwie świętokrzyskim (o 84,3%). We wszystkich regionach wzrosła też wydajność (średnio o 30,2%) – w największym stopniu w województwie świętokrzyskim (o 86,3%).


Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku oddano do użytku 166 992 mieszkania – o 1,8% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 38,1%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 19,8%.

 


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 28.10.2022

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships 28.10.2022

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.