Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

02.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – październik 2022 roku

o sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-październik 2022 roku

  • Województwo wielkopolskie wciąż może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia – 2,8%.
  • W przemyśle najlepiej płacono w województwie dolnośląskim – średnio 7 270 PLN.
  • Najwyższe wynagrodzenia w budownictwie otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – średnio 8 523 PLN.
  • W okresie I-X 2022 roku największy wzrost produkcji w przemyśle odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 22,0%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 81,5%).


Bezrobocie

W końcu października br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 796,0 tys. osób i była o 5,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 114,9 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,1% była taka sama jak we wrześniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,8 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż we wrzeniu, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt. proc. Warto wspomnieć, że październik jest okresem wciąż trwającej stabilizacji w statystykach (związanej z oddziaływaniem na rynek pracy popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim (8,7%) a najniższą w wielkopolskim (2,8%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie styczeń-październik 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 486 PLN w przemyśle i 6 466 PLN w budownictwie.
W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 11,7%, a w budownictwie o 12,2%.
Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim– średnio 7 270 PLN, a najniższy w warmińsko-mazurskim gdzie średnia płaca wyniosła 5 460 PLN.
W budownictwie najlepiej wynagradzano pracowników w województwie mazowieckim – średnio otrzymywali 8 523 PLN. Najniższe wynagrodzenia w budownictwie odnotowano w województwie świętokrzyskim – 4 856 PLN.


Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie styczeń-październik 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 11,6%. Poza województwem pomorskim (spadek o 1,0%) we wszystkich pozostałych regionach osiągnięto wzrost produkcji. Najwyższy w województwie zachodniopomorskim (o 22,0%).

Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 10,1% w skali całego kraju. W niemal wszystkich województwach zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 19,8%). Jedynie w województwie pomorskim odnotowano spadek wydajności – o 3,0%.


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-X 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 31,5%. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach. Najwyższy w województwie świętokrzyskim (o 81,5%). Wydajność wzrosła również we wszystkich województwach (średnio o 28,8%). Na czele znalazło się województwo świętokrzyskie (wzrost o 81,3%).


Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-październik 2022 roku oddano do użytku 188 775 mieszkań – to o 1,4% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 35,6%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 16,6%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIGKontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.