Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

29.12.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – listopad 2022 roku

o sytuacji gospodarczej

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Z danych wynika m.in., że najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 2,9%.
  • Najwyższe płace w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 372 PLN), a w budownictwie w województwie mazowieckim (średnio 8 533 PLN).
  • Największy wzrost produkcji w przemyśle w okresie I-XI 2022 roku odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 20,0%).
  • Z kolei województwo świętokrzyskie jest regionem o najwyższej dynamice sprzedaży w budownictwie – 79,4%.

Bezrobocie

W końcu listopada br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 800,2 tys. osób i była o 4,2 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 98,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu listopada 5,1% była taka sama jak w październiku. Jednocześnie okazała się być ona o 0,7 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w październiku, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,8 pkt. proc.

Statystyki bezrobocia w listopadzie zaczynają się zazwyczaj pogarszać. Wynika to m.in. ze spadku popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim (8,7%) a najniższą w wielkopolskim (2,9%).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie styczeń-listopad 2022 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 529 PLN w przemyśle i 6 500 PLN w budownictwie.

W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 11,8%, a w budownictwie o 12,6%.

W województwie dolnośląskim mamy do czynienia z najwyższym poziomem przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 372 PLN. Najmniej płacono w warmińsko-mazurskim, gdzie średnia płaca wyniosła 5 459 PLN.

W budownictwie najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – średnio 8 533 PLN, a najniższe w województwie świętokrzyskim – 4 894 PLN.

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-XI 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 10,9%. Produkcja wzrosła w niemal wszystkich regionach – najwyżej w województwie zachodniopomorskim (o 20,0%). Spadek zanotowano w województwie pomorskim (o 2,9%).

Wydajność w przemyśle wzrosła w większości województw – przeciętnie o 9,4%. Wyjątkiem jest pomorskie, gdzie wydajność spadła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 4,8%.

Najwyższy wzrost wydajności zanotowano w zachodniopomorskim – o 17,9%.

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-XI 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 31,0%. Wszystkie regiony mogą pochwalić się wzrostem – najwyższy zanotowano w województwie świętokrzyskim (o 79,4%). Wydajność wzrosła również we wszystkich województwach (średnio o 28,7%). Tutaj również na czele znalazło się województwo świętokrzyskie (wzrost o 79,6%).

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-listopad 2022 roku oddano do użytku 214 234 mieszkania – o 1,7% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 32,5%). Największy spadek liczby oddanych mieszkań w stosunku do ubiegłego roku zaobserwowano w województwie podlaskim – o 11,5%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.