Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

27.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XII 2022 roku

o sytuacji gospodarczej

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 2,9%.
  • W przemyśle, najwyższy poziom płac zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 495 PLN). Województwo mazowieckie ma najwyższy poziom płac w budownictwie (średnio 8 534 PLN).
  • Produkcja przemysłowa w okresie styczeń-grudzień 2022 roku najszybciej rosła w województwie zachodniopomorskim (o 19,9%) a najwyższą dynamikę produkcji w budownictwie odnotowano w województwie świętokrzyskim – 73,1%.

Bezrobocie

W końcu grudnia ub.r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 812,3 tys. osób i była o 12,1 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 82,9 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu grudnia 5,2% była o 0,1 pkt proc. wyższa niż w listopadzie. Jednocześnie okazała się być ona o 0,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w listopadzie, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,7 pkt. proc.

W grudniu zazwyczaj statystyki dotyczące bezrobocia ulegają sezonowemu pogorszeniu (trwającemu do lutego).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: podkarpackim (8,8%) i warmińsko-mazurskim (8,7%) a najniższą w wielkopolskim (2,9%).

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie całego roku 2022 przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 599 PLN w przemyśle i 6 534 PLN w budownictwie.

W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 11,5%, a w budownictwie o 12,2%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 495 PLN – zanotowano w województwie dolnośląskim.  W warmińsko-mazurskim płace były najniższe – średnio 5 489 PLN.

W budownictwie najlepiej płacono w województwie mazowieckim (średnio 8 534 PLN), a najniższe płace otrzymywali pracownicy w regionie świętokrzyskim – 4 752 PLN.

Przemysł – produkcja i wydajność

W całym roku 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 10,2%. Wzrost zanotowano w prawie wszystkich regionach – najwyższy w województwie zachodniopomorskim (o 19,9%). Wyjątkiem było województwo pomorskie, które w okresie I-XII 2022 roku zanotowało spadek produkcji r/r o 4,6%.

W większości województw wzrosła wydajność w przemyśle  –  przeciętnie o 8,7%. Najwyższy wzrost wydajności zanotowano w zachodniopomorskim – o 17,4%. Jedynym województwem ze spadkiem wydajności okazało się pomorskie, w którym w porównaniu z 2021 rokiem była ona niższa o 6,5%.

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja w budownictwie w okresie I-XII 2022 roku wzrosła w skali całego kraju o 29,8%. We wszystkich województwach mieliśmy do czynienia ze wzrostem produkcji – na czele z regionem świętokrzyskim (wzrost o 73,1%). We wszystkich województwach wzrosła wydajność (średnio o 27,0%) – najmocniej w świętokrzyskim – o 71,7%.

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-grudzień 2022 roku oddano do użytku 238 584 mieszkania – oznacza to wzrost o 1,7% w stosunku do wyniku z 2021 roku. Najwyższy wzrost liczby oddanych mieszkań odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 32,4%) a największy spadek w województwie podlaskim – o 15,6%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.