Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

29.01.2021

Zapoznaj się z danymi domykającymi informacje o województwach w 2020 roku

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane domykające informacje o roku 2020 (grudniowe i narastające za cały rok). Grudzień był wyjątkowo intensywny w przemyśle, który w końcówce roku odrobił kolejną porcję zaległości z wiosny. Grudzień niezły był też dla budownictwa, choć tu skala wzrostu i odrabiania wcześniejszy zaległości nie była tak spektakularna. Place w sektorze przedsiębiorstw (zwłaszcza w przemyśle) w grudniu sezonowo wzrosły, ze względu na liczniejsze pojawienie się ruchomych ich składników takich jak premie i nagrody. Koniec roku to też czas trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W końcu grudnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1046,4 tys. osób i była o 20,7 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 180,0 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,2% okazała się o 0,1 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z zestawienia danych GUS wynika, że w grudniu najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (10,1%), podkarpackim (9,1%) i kujawsko-pomorskim (8,9%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,9%) i mazowieckim (5,2%).

Obserwowany obecnie wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy. W końcu roku  spada popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i obsłudze ruchu turystycznego. W dodatku w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe. Na statystyki rynku pracy wpływa obecnie druga fala obostrzeń w gospodarce.

Przeciętne uposażenie w 2020 roku wyniosło dla całego kraju 5453 PLN w przemyśle i 5403 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-XI płace w przemyśle okazały się o ok. 74 PLN wyższe, w budownictwie zaś o 22 PLN. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: dolnośląskim (6114 PLN), mazowieckim (6087 PLN) i śląskim (5941 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4559 PLN), podkarpackim (4646 PLN) i kujawsko-pomorskim (4788 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6853 PLN), dolnośląskim (5792 PLN) i podlaskim (5562 PLN); najniższe zaś w podkarpackim (4284 PLN), lubelskim (4275 PLN), i lubuskim (4372 PLN).

W całym 2020 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,0% niższa niż w roku 2019. Mimo spadku produkcji ogółem, w siedmiu województwach zanotowano wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego, odpowiednio w województwach:  podlaskim (o 5,7%), mazowieckim (o 5,7%), dolnośląskim (o 5,4%), zachodniopomorskim (o 4,4%), kujawsko-pomorskim (o 4,0%), pomorskim (o 1,5%), łódzkim (o 1,2%). Wyjątkowo trudna sytuacja wciąż ma miejsce w województwach warmińsko-mazurskim (spadek o 15,5%), śląskim (spadek o 9,2%) i podkarpackim (spadek o 6,6%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-XII 2020 wzrosła przeciętnie o 0,9%. W dziewięciu województwach zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwyższe w województwach: zachodniopomorskim (o 8,2%), kujawsko-pomorskim (6,6%) dolnośląskim (o 6,3%), podlaskim (o 5,0%) oraz łódzkim (4,9%). Najniższe wyniki zanotowano w śląskim (spadek o 5,5%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 5,3%), świętokrzyskim (spadek o 3,3%) oraz podkarpackim (spadek o 3,2%).

Przeciętnie w okresie I-XII 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 18,6%, 15,4% i 15,1%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: świętokrzyskim (o 16,1%), zachodniopomorskim (o 8,3%) i podkarpackim (o 6,3%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim 20,3%, łódzkim 14,5% i małopolskim 14,3%; najniższy zaś wynik w województwach: świętokrzyskim (spadek o 13,9%), podkarpackim (spadek o 9,0%) i lubuskim (spadek o 7,6%).

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.